Verejné konzultácie

Otvorenie verejných konzultácií k dokumentom Slovenského systému certifikácie lesov

7.6.2021

PEFC Slovensko otvára verejné konzultácie k dokumentom Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS). Cieľom verejných konzultácií je umožniť jednotlivcom, laickej a odbornej verejnosti, ako aj všetkým záujmovým skupinám aktívne sa zapojiť do procesu tvorby dokumentácie SFCS, ktorý definuje základné princípy a požiadavky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Slovenskej republike. 

Návrh revidovanej dokumentácie SFCS určený na verejné konzultácie je výsledkom práce 27 člennej technickej komisie zastupujúcej rôzne záujmové skupiny od vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení vlastníkov lesov, zástupcov drevospracujúceho priemyslu, Štátnej ochrany prírody SR, predstaviteľov odborov, štátnej správy, organizácií zabezpečujúcich ochranu a kvalitu vodných zdrojov, občianskych združení a mimovládnych ochranárskych organizácií. Práca technickej komisie vychádza zo schválených postupov a je založená na konštruktívnej diskusii s cieľom vytvoriť štandardy, ktoré môže odporučiť na verejné konzultácie verejnosti. 

Dokumenty určené na verejné konzultácie:

TD SFCS 1001:202x Slovenský systém certifikácie lesov – popis a súvislosti 

TD SFCS 1002:202x Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky

TD SFCS 1003:202x Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky

TD SFCS 1005:202x Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch

Pripomienky, návrhy a komentáre k predloženým dokumentom je možné zasielať počas trvania konzultácií od 8.6.2021 do 8.8.2021 prostredníctvom online formulára, prípadne priloženého formulára elektronicky na info@pefc.sk alebo písomne na adresu združenia PEFC Slovensko:

PEFC Slovensko
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel: 045 5206 444
Fax: 045 5206 050
www.pefc.sk
info@pefc.sk

Tlačová správa k zahájeniu verejných konzultácií k dokumentom SFCS


Vyhodnotenie verejných konzultácií k dokumentom Slovenského systému certifikácie lesov

27.9.2021

Pripomienky prijaté počas verejných konzultácii.

Na svojom 3. zasadnutí dňa 9.9.2021 technická komisia prerokovala prijaté pripomienky a uzniesla sa, že všetky prijaté návrhy sú obsiahnuté v požiadavkách dokumentácie  k verejným konzultáciám. Zdôvodnenie pripomienok. 

Vezie dokumentov po verejných konzultáciách:

TD SFCS 1001:202x Slovenský systém certifikácie lesov – popis a súvislosti 

TD SFCS 1002:202x Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky

TD SFCS 1003:202x Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky

TD SFCS 1005:202x Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru