Spotrebiteľský reťazec

co-cocHlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, kontrolovaných zdrojov a recyklovanej suroviny vo výrobkoch.

Požiadavky spotrebiteľského reťazca popisujú proces ako preniesť informácie o pôvode vzťahujúce sa k obstaranej surovine do informácií o pôvode vzťahujúcim sa k výrobkom organizácie. Súčasťou požiadaviek sú aj požiadavky na systém riadenia pre zavedenie a riadenie procesu spotrebiteľského reťazca. Požiadavky definuje technický dokument TD SFCS 1004:2020 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín - požiadavky, ktorý je slovenským prekladom medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements.

Metódy spotrebiteľského reťazca

Existujú tri základné metódy sledovania pôvodu lesných produktov, z ktorých si môže certifikovaná spoločnosť vybrať v závislosti od konkrétnej situácie a individuálnych potrieb:

 • Metóda fyzickej separácie – tento mechanizmus vyžaduje separovanie certifikovanej a necertifikovanej suroviny vo všetkých fázach výrobného alebo obchodného procesu organizácie tak, aby sa zabezpečilo, že certifikovaná surovina nie je pomiešaná z necertifikovanou.
 • Percentuálna metóda – tento mechanizmus umožňuje miešanie certifikovanej a necertifikovanej suroviny v priebehu výrobného alebo obchodného procesu. Je však potrebné, aby bol obsah certifikovanej suroviny známy a aby sa vedela táto informácia dostať k zákazníkom danej organizácie.
 • Kreditná metóda - umožňuje prevod kreditov získaných zo vstupov PEFC certifikovanej suroviny na PEFC kontrolované zdroje v rámci tej istej PEFC výrobkovej skupiny.


  Systém náležitej starostlivosti (DDS)
  coc2Aby sa zamedzilo prítomnosti dreva z kontroverzných zdrojov vo výrobkoch, PEFC zaviedol prísny ochranný mechanizmus na zamedzenie suroviny z kontroverzných zdrojov. Tento mechanizmus je povinnou súčasťou spotrebiteľského reťazca PEFC a pozostáva z prvkov ako je prístup k informáciám, hodnotenie analýza a jeho zmierňovanie, aby sa zaručil súlad necertifikovanej suroviny s požiadavky definície kontroverzných zdrojov. Tento ochranný mechanizmus je preverovaný nezávislými audítormi počas pravidelných ročných auditov. Posledná revízia požiadaviek spotrebiteľského reťazca z roku 2020 zadefinovala kontroverzné zdroje ako surovinu z lesov a drevín nadobudnutú z:
 • Činností, ktoré nie sú v súlade s miestnou, národnou alebo medzinárodnou legislatívou v oblasti obhospodarovania lesov vrátane, nie však obmedzene na postupy hospodárenia v lesoch, ochrany prírody a životného prostredia, chránených a ohrozených druhov, vlastníckych a užívacích práv pôvodného obyvateľstva, miestnych komunít a ostatných dotknutých záujmových skupín, zdravotných a sociálnych požiadaviek, protikorupčných opatrení a platenia daní a poplatkov.
 • Činností, pri ktorých nie je zabezpečená schopnosť lesov produkovať celú škálu drevných a nedrevných lesných produktov, alebo kde úroveň ťažby prekračuje mieru, ktorá môže byť dlhodobo udržateľná.
 • Činnosti, pri ktorých obhospodarovanie lesa neprispieva k udržaniu, ochrane alebo zvýšeniu biodiverzity na úrovni krajiny, ekosystému, druhov alebo genetickej úrovni.
 • Činnosti, pri ktorých nie sú ekologicky významné lesné územia identifikované, chránené, zachovávané alebo vyčlenené.
 • Činnosti, pri ktorých dochádza k premene lesov za iných ako odôvodnených okolností, pri ktorých premena:
 1. je v súlade s národnou alebo regionálnou politikou a legislatívnymi predpismi uplatniteľnými na využívanie pôdy a obhospodarovanie lesov a
 2. nemá negatívny vplyv na ekologicky významné lesné, kultúrne a sociálne významné územia alebo iné chránené územia a
 3. neničí oblasti s významnými zásobami uhlíka a
 4. prispievajú k dlhodobým ochranárskym, ekonomickým alebo sociálnym výhodám.
 • Činnosti, ktoré sa nevykonávajú v zmysle Deklarácie MOP o základných zásadách a právach pri práci (1988).
 • Činnosti, ktoré sa nevykonávajú v zmysle Deklarácie Organizácie Spojených národov o právach pôvodného obyvateľstva (2007).
 • Konfliktné drevo
 • Geneticky modifikované dreviny


Požiadavky na systém riadenia

coc3Zavedenie spotrebiteľského reťazca v organizácií zároveň vyžaduje uplatňovanie minimálnych požiadaviek na systém riadenia, ktoré sú v súlade s celosvetovo používanými normami ako sú ISO 9001 alebo ISO 14001. Organizácia zavádzajúca spotrebiteľský reťazec definuje svoje požiadavky na systém riadenia v nasledovných oblastiach:

 • Všeobecné požiadavky
 • Zdokumentované postupy
 • Práva a povinnosti
 • Vedenie záznamov
 • Riadenie zdrojov
 • Inšpekcia a kontrola
 • Sťažnosti
 • Nezhody a nápravné opatrenia
 • Subdodávanie
 • Sociálne, zdravotné a bezpečnostné požiadavky v spotrebiteľskom reťazci

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru