Spotrebiteľský reťazec

co-cocHlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a recyklovanej suroviny vo výrobkoch.

Požiadavky spotrebiteľského reťazca popisujú proces ako preniesť informácie o pôvode vzťahujúce sa k obstaranej surovine do informácií o pôvode vzťahujúcim sa k výrobkom organizácie. Súčasťou požiadaviek sú aj minimálne požiadavky na systém riadenia pre zavedenie a riadenie procesu spotrebiteľského reťazca. Požiadavky definuje technický dokument TD SFCS 1004:2013 Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - požiadavky, ktorý je slovenským prekladom medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products - requirements.

Metódy spotrebiteľského reťazca

Existujú dve základné metódy sledovania pôvodu lesných produktov, z ktorých si môže certifikovaná spoločnosť vybrať v závislosti od konkrétnej situácie a individuálnych potrieb:

 • Percentuálna metóda – tento mechanizmus umožňuje miešanie certifikovanej a necertifikovanej suroviny v priebehu výrobného alebo obchodného procesu. Je však potrebné, aby bol obsah certifikovanej suroviny známy a aby sa vedela táto informácia dostať k zákazníkom danej organizácie (priemerné percento).

  Alternatívne môže organizácia predávať ako certifikovanú časť svojej produkcie, ktorá zodpovedá percentu použitej certifikovanej suroviny (objemový kredit).
 • Metóda fyzickej separácie – tento mechanizmus vyžaduje separovanie certifikovanej a necertifikovanej suroviny vo všetkých fázach výrobného alebo obchodného procesu organizácie tak, aby sa zabezpečilo, že certifikovaná surovina nie je pomiešaná z necertifikovanou.

  V prípade, ak sa používa metóda fyzickej separácie pre výrobky s percentuálnymi vyhláseniami, každá dodávka musí byť spracovaná alebo obchodovaná samostatne.


Systém náležitej starostlivosti (DDS)

coc2Aby sa zamedzilo prítomnosti dreva z kontroverzných zdrojov (nelegálnej ťažby) vo výrobkoch, PEFC zaviedol prísny ochranný mechanizmus na zamedzenie suroviny z kontroverzných zdrojov. Tento mechanizmus je povinnou súčasťou spotrebiteľského reťazca PEFC a pozostáva z prvkov ako je analýza rizika, vonkajšie hodnotenie a kontrola na mieste, aby sa zaručila legálnosť necertifikovanej suroviny. Tento ochranný mechanizmus je preverovaný nezávislými audítormi počas pravidelných ročných auditov.Posledná revízia požiadaviek spotrebiteľského reťazca zadefinovala kontroverzné zdroje ako činnosti hospodárenia v lesoch, ktoré:

a) nie sú v súlade s miestnou, národnou alebo medzinárodnou legislatívou, ktorá sa vzťahuje predovšetkým k nasledovným oblastiam:

 • lesnícke činnosti a ťažba, vrátane premeny lesov na iné využitie,
 • hospodárenie v oblastiach s priradenými dôležitými environmentálnymi a kultúrnymi hodnotami,
 • chránené a ohrozené druhy, vrátanie požiadaviek CITES,
 • zdravotné a pracovné záležitosti vzťahujúce sa na lesných pracovníkov,
 • vlastnícke a užívacie práva pôvodného obyvateľstva,
 • platenie daní a poplatkov,

b) využívajú geneticky modifikované organizmy,

c) premieňajú lesy na iné vegetačné typy, vrátane premeny prírodných lesov na lesné plantáže.

Minimálne požiadavky na systém riadenia

coc3Zavedenie spotrebiteľského reťazca v organizácií zároveň vyžaduje uplatňovanie minimálnych požiadaviek na systém riadenia, ktoré sú v súlade s celosvetovo používanými normami ako sú ISO 9001 alebo ISO 14001. Organizácia zavádzajúca spotrebiteľský reťazec je povinná:

 • definovať svoj záväzok zaviesť a udržiavať požiadavky C-o-C,
 • určiť osobu zodpovednú za C-o-C,
 • stanoviť zamestnancom práva a povinnosti, ktoré sa vzťahujú k C-o-C,
 • písomne zdokumentovať postupy týkajúce sa C-oC,
 • viesť evidenciu záznamov
 • zabezpečiť personálne, technické a ostatné zdroje pre fungovanie C-o-C,
 • ročne vykonávať interné audity
 • zaviesť postupy pre riešenie sťažností vzťahujúcich sa k C-o-C,
 • kontrolovať činnosti subdodávateľov vzťahujúce sa k procesu C-o-C,
 • dodržiavať základné sociálne, zdravotné a bezpečnostné požiadavky.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 320 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 260

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,197 mil. ha
  Počet C-o-C: 1176

(september 2022)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru