Spotrebiteľský reťazec - Spotrebiteľský reťazec

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Spotrebiteľský reťazec

co-cocHlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a recyklovanej suroviny vo výrobkoch.

Požiadavky spotrebiteľského reťazca popisujú proces ako preniesť informácie o pôvode vzťahujúce sa k obstaranej surovine do informácií o pôvode vzťahujúcim sa k výrobkom organizácie. Súčasťou požiadaviek sú aj minimálne požiadavky na systém riadenia pre zavedenie a riadenie procesu spotrebiteľského reťazca. Požiadavky definuje technický dokument TD SFCS 1004:2013 Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - požiadavky, ktorý je slovenským prekladom medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products - requirements.

Metódy spotrebiteľského reťazca

Existujú dve základné metódy sledovania pôvodu lesných produktov, z ktorých si môže certifikovaná spoločnosť vybrať v závislosti od konkrétnej situácie a individuálnych potrieb:

 • Percentuálna metóda – tento mechanizmus umožňuje miešanie certifikovanej a necertifikovanej suroviny v priebehu výrobného alebo obchodného procesu. Je však potrebné, aby bol obsah certifikovanej suroviny známy a aby sa vedela táto informácia dostať k zákazníkom danej organizácie (priemerné percento).

  Alternatívne môže organizácia predávať ako certifikovanú časť svojej produkcie, ktorá zodpovedá percentu použitej certifikovanej suroviny (objemový kredit).
 • Metóda fyzickej separácie – tento mechanizmus vyžaduje separovanie certifikovanej a necertifikovanej suroviny vo všetkých fázach výrobného alebo obchodného procesu organizácie tak, aby sa zabezpečilo, že certifikovaná surovina nie je pomiešaná z necertifikovanou.

  V prípade, ak sa používa metóda fyzickej separácie pre výrobky s percentuálnymi vyhláseniami, každá dodávka musí byť spracovaná alebo obchodovaná samostatne.

 
Systém náležitej starostlivosti (DDS)

coc2Aby sa zamedzilo prítomnosti dreva z kontroverzných zdrojov (nelegálnej ťažby) vo výrobkoch, PEFC zaviedol prísny ochranný mechanizmus na zamedzenie suroviny z kontroverzných zdrojov. Tento mechanizmus je povinnou súčasťou spotrebiteľského reťazca PEFC a pozostáva z prvkov ako je analýza rizika, vonkajšie hodnotenie a kontrola na mieste, aby sa zaručila legálnosť necertifikovanej suroviny. Tento ochranný mechanizmus je preverovaný nezávislými audítormi počas pravidelných ročných auditov.
Posledná revízia požiadaviek spotrebiteľského reťazca zadefinovala kontroverzné zdroje ako činnosti hospodárenia v lesoch, ktoré:

a) nie sú v súlade s miestnou, národnou alebo medzinárodnou legislatívou, ktorá sa vzťahuje predovšetkým k nasledovným oblastiam:

 • lesnícke činnosti a ťažba, vrátane premeny lesov na iné využitie,
 • hospodárenie v oblastiach s priradenými dôležitými environmentálnymi a kultúrnymi hodnotami,
 • chránené a ohrozené druhy, vrátanie požiadaviek CITES,
 • zdravotné a pracovné záležitosti vzťahujúce sa na lesných pracovníkov,
 • vlastnícke a užívacie práva pôvodného obyvateľstva,
 • platenie daní a poplatkov,

b) využívajú geneticky modifikované organizmy,

c) premieňajú lesy na iné vegetačné typy, vrátane premeny prírodných lesov na lesné plantáže.
 
Minimálne požiadavky na systém riadenia

coc3Zavedenie spotrebiteľského reťazca v organizácií zároveň vyžaduje uplatňovanie minimálnych požiadaviek na systém riadenia, ktoré sú v súlade s celosvetovo používanými normami ako sú ISO 9001 alebo ISO 14001. Organizácia zavádzajúca spotrebiteľský reťazec je povinná:

 • definovať svoj záväzok zaviesť a udržiavať požiadavky C-o-C,
 • určiť osobu zodpovednú za C-o-C,
 • stanoviť zamestnancom práva a povinnosti, ktoré sa vzťahujú k C-o-C,
 • písomne zdokumentovať postupy týkajúce sa C-oC,
 • viesť evidenciu záznamov
 • zabezpečiť personálne, technické a ostatné zdroje pre fungovanie C-o-C,
 • ročne vykonávať interné audity
 • zaviesť postupy pre riešenie sťažností vzťahujúcich sa k C-o-C,
 • kontrolovať činnosti subdodávateľov vzťahujúce sa k procesu C-o-C,
 • dodržiavať základné sociálne, zdravotné a bezpečnostné požiadavky.

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Dokumenty SFCS

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a medzinárodne uznané týmto systémom. 

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...