Používanie PEFC ochranných známok pre COC

PEFC ochranné známky poskytujú informácie o pôvode lesných produktov z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a iných nekontroverzných zdrojov. Informácie o ochranných známkach umožňujú nakupujúcim a potenciálnym nakupujúcim vybrať si produkty na základe environmentálnych, ako aj iných hľadísk.

Hlavným cieľom používania PEFC ochranných známok je prostredníctvom podávania presných a overiteľných informácií podporiť dopyt a ponuku produktov, ktoré pochádzajú z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a tak zo strany trhu stimulovať potenciál pre neustále zlepšovanie svetových lesných zdrojov.

PEFC ochranné známky sú symboly, ktoré reprezentujú vizuálnu identitu PEFC. Sú registrované a patria Rade PEFC. Existujú dva druhy PEFC ochranných známok:

 1. Iniciály „PEFC“
 2. PEFC logo

PEFC COC certifikované spoločnosti si môžu vytvoriť PEFC ochranné známky so svojim vlastným a jedinečným licenčným číslom pomocou generátora značiek PEFC. Generátor značiek PEFC je bezplatný online nástroj, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú tvorbu PEFC ochranných známok.

Prístup ku generátoru značiek PEFC majú všetky organizácie s platnou licenciou na používanie ochranných známok. Licenciu je možné získať po zaslaní žiadosti o vydanie licencie a podpísaní licenčnej zmluvy s PEFC Slovensko. Žiadosť o vydanie licencie sa zasiela online priamo prostredníctvom generátora značiek PEFC. Administratívny postup získanie licencii popisuje dokument ND SFCS 001 Vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok

Na používanie PEFC ochranných známok sa vzťahujú presne definované podmienky, ktoré uvádza technický dokument TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky (preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements).

PEFC COC certifikované výrobné a obchodné spoločnosti (skupina používateľov C) môžu používať logo PEFC ako súčasť značiek PEFC. PEFC poskytuje dve značky na označovanie výrobkov a jednu značku pre propagačné účely (použitie mimo výrobkov):

Značky na označovanie výrobkov

Značka "PEFC certifikované" - používa sa na označenie výrobkov, v ktorých:

 • je minimálne 70 % PEFC certifikovanej suroviny z lesa a drevín a obsah recyklovanej suroviny je menej ako 100 %,
 • zvyšná surovina pochádza z PEFC kontrolovaných zdrojov.

Informácia na značke, ktorá musí sprevádzať značku PEFC certifikované je: „[Tento výrobok] je z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, recyklovaných a kontrolovaných zdrojov“. Pomocou generátora značiek PEFC smie byť znenie [tento výrobok] nahradené názvom certifikovaného výrobku alebo certifikovanej suroviny obsiahnutej vo výrobku, na ktorý sa značka odvoláva.


Ak výrobok neobsahuje PEFC certifikovanú surovinu z recyklovaných zdrojov, informácia na značke sa smie použiť bez slova „recyklovaných“.


 Ak výrobok obsahuje iba surovinu z PEFC certifikovaných lesov, t. j. surovinu dodanú s vyhlásením „100% PEFC pôvod“, informácia na značke sa smie použiť v znení: „[Tento výrobok] je z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov.“


Značka "PEFC recyklované" - používa sa na označenie výrobkov, ktoré obsahujú iba recyklovanú surovinu

Informácia na značke je: „[Tento výrobok] je z recyklovaných zdrojov“. Pomocou generátora značiek PEFC smie byť znenie [tento výrobok] nahradené názvom certifikovaného výrobku alebo certifikovanej suroviny obsiahnutej vo výrobku, na ktorý sa značka odvoláva. 


Propagačné značky

Značka sa štandardne používa s textovou informáciou Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Iné druhy textových informácii na značke pre PEFC COC certifikované spoločnosti špecifikuje príloha 1 technického dokumentu TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky. Jedná sa o nasledovné odkazy:

 • Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
 • [Názov spoločnosti] je držiteľom PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca 
 • [Názov spoločnosti] ponúka PEFC certifikované produkty
 • Nakupovaním PEFC podporuje [názov spoločnosti] udržateľne obhospodarované lesy vo svete
 • Nakupovaním PEFC [dreva, papiera, obalov] podporuje [názov spoločnosti] udržateľne obhospodarované lesy vo svete
 • PEFC logo na našich výrobkoch zaručuje, že [drevo, papier, obal] pochádza z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, recyklovaných a kontrolovaných zdrojov. Každý nákup PEFC produktov znamená zmenu pre lesy a lesné komunity vo svete

Všetky druhy štandardných značiek PEFC je možné jednoducho vytvárať  v generátore značiek PEFC. V prípade špecifických požiadaviek môže používateľ požiadať o ich mimoriadne použitie.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru