Postup pri certifikácii COC

postup_cocPri certifikácií spotrebiteľského reťazca sa používajú globálne platné postupy, aby sa zabezpečila nezávislosť, transparentnosť a nestrannosť procesu certifikácie.

Základným predpokladom pre získanie certifikátu spotrebiteľského reťazca je zavedenie systému pre sledovanie toku drevnej suroviny resp. lesných produktov podľa požiadaviek technického dokumentu TD SFCS 1004: 2020 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín– požiadavky, ktorý je slovenským prekladom medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements.

Certifikáciu spotrebiteľského reťazca vykonávajú akreditované certifikačné orgány, ktoré posudzujú zhodu zavedeného systému sledovania tokov dreva v organizácií s požiadavkami TD SFCS 1004:2020. Všetky certifikačné orgány pracujúce s PEFC musia spĺňať požiadavky ISO noriem kladené na certifikačné orgány.

Základné požiadavky, ktoré musia byť splnené:

Organizácia musí mať písomne zdokumentované postupy týkajúce sa jej PEFC spotrebiteľského reťazca. Zdokumentované postupy musia obsahovať minimálne nasledovné prvky:

 1. práva a povinnosti vzťahujúce sa k PEFC spotrebiteľskému reťazcu,
 2. popis toku suroviny v rámci výrobných alebo obchodných procesov vrátane definovania výrobkových skupín,
 3. postupy pre proces PEFC spotrebiteľského reťazca vzťahujúce sa na všetky požiadavky tohto dokumentu vrátane:
 1. identifikácie kategórie suroviny
 2. fyzickej separácie PEFC certifikovanej suroviny, suroviny PEFC kontrolovaných zdrojov a ostatnej suroviny
 3. definovania výrobkových skupín, výpočtu certifikovaného obsahu, riadenia kreditných účtov, prepočtu do výrobkov (pre organizácie, ktoré používajú percentuálnu alebo kreditnú metódu)
 4. predaja alebo premiestňovania výrobkov a PEFC vyhlásení, vrátane dokumentácie, na ktorej sa PEFC vyhlásenia uvádzajú a ďalšieho používania ochrannej známky na výrobkoch alebo mimo výrobkov
 5. vedenia záznamov
 6. interných auditov a kontroly nesúladu
 7. systému náležitej starostlivosti
 8. riešenia sťažností
 9. subdodávania

postup_coc2Splnenie požiadaviek TD SFCS 1004:2020 na proces a riadenie systému COC musí organizácia preveriť v rámci interného auditu, počas ktorého zhodnotí ich plnenie a v prípade zistených nezhôd vykoná potrebné nápravné a preventívne opatrenia. 

Po internom preverení systému COC je potrebné, aby organizácia skontaktovala nezávislý certifikačný orgán, ktorý je oprávnený vykonávať certifikáciu COC, posúdiť zhodu zavedeného systému v organizácií s požiadavkami TD SFCS 1004:2020 a na základe úspešne vykonaného auditu vydať organizácií certifikát spotrebiteľského reťazca. Certifikačné orgány oprávnené vykonávať certifikáciu COC musia byť akreditované príslušným akreditačným orgánom a byť tzv. PEFC notifikované, t.j. musia mať podpísanú zmluvu zo združením PEFC Slovensko, ktorá ich oprávňuje vykonávať certifikáciu COC na území SR. Kontakty na certifikačné orgány, ktoré môžu vykonávať certifikáciu COC v SR sú uvedené v PEFC informačnom registri.

Certifikovaná spoločnosť je po vydaní PEFC certifikátu COC zaregistrovaná do celosvetového informačného registra PEFC certifikovaných organizácií. Každá organizácia, ktorá je držiteľom certifikátu COC môže na označovanie svojich výrobkov a na propagačné účely používať PEFC ochranné známky, ktoré je organizácií priradené s vlastným registračným číslom. 

Certifikát COC sa vydáva obyčajne na obdobie 5 rokov a dodržiavanie požiadaviek COC je každoročne kontrolované certifikačným orgánom prostredníctvom tzv. dozorových auditov. Náklady spojené so získaním certifikátu spotrebiteľského reťazca sa zvyčajne týkajú:

 • Zavedenia požiadaviek na COC vo vnútri organizácie (vypracovanie postupov pre proces COC, definovanie zodpovedností a zaškolenie pracovníkov, evidencia záznamov, zavedenie systému náležitej starostlivosti, vykonanie interného auditu a pod.) Postupy si organizácia môže vypracovať vo vlastnej réžií alebo poveriť vypracovaním externú organizáciu. Tieto náklady sú jednorázové.
 • Vykonania auditu certifikačným orgánom. Každý certifikačný orgán dokáže žiadateľovi o certifikáciu COC vypracovať cenovú ponuku. Cenová ponuka zvyčajne pozostáva z ceny za vykonanie úvodného (certifikačného) auditu a ceny za vykonávanie periodických ročných dozorových auditov. Súčasťou kalkulácie je aj tzv. rozvojový príspevok PEFC, ktorý každoročne certifikačný orgán vyberá v prospech správcu certifikačného systému PEFC a slúži na rozvoj schémy PEFC. Výšku týchto príspevkov určuje PEFC Slovensko. Aktuálnu výšku príspevkov určuje Cenník rozvojových príspevkov PEFC.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 295 mil. ha
  Počet COC: 12 716

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru