Certifikačné orgány


cocCertifikačné orgány predstavujú v procese certifikácie nezainteresované a nezávislé organizácie, ktorých úlohou je posúdiť, či žiadateľ o certifikáciu spĺňa požiadavky definované lesnou certifikačnou schémou. Posudzovanie sa považuje za certifikáciu treťou stranou a musí byť nezávislé od tvorcu požiadaviek lesnej certifikačnej schémy a od certifikovaného subjektu.

Certifikačné orgány, ktoré vykonávajú certifikáciu obhospodarovania lesov alebo spotrebiteľského reťazca lesných produktov musia mať potrebnú technickú spôsobilosť v postupoch certifikácie, dostatočné know-how o nadobúdaní a spracovaní lesných produktov vo všeobecnosti a dobre rozumieť certifikačným kritériám národnej certifikačnej schémy.

Úlohy certifikačných orgánov zahŕňajú:

 • vykonávanie nezávislých auditov,
 • vydávanie, prerušenie, zrušenie certifikátov vzťahujúcich sa k Slovenskému systému  certifikácie lesov (t.j. obhospodarovaniu lesov a spotrebiteľskému reťazcu) uznanej Radou PEFC a informovanie PEFC Slovensko o nich,
 • kontrola používania certifikátu spotrebiteľského reťazca a používania PEFC ochranných známok.

PEFC uznáva iba certifikáty spotrebiteľského reťazca vydané akreditovanými a PEFC notifikovanými certifikačnými orgánmi v rozsahu akreditácie certifikačných orgánov (akreditovaná certifikácia).

Pri certifikácii spotrebiteľského reťazca certifikačný orgán posudzuje dôveryhodnosť pri sledovaní pôvodu lesných produktov a nadobúdaní lesných produktov podľa požiadaviek TD SFCS 1004:2020 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín - požiadavky.

Požiadavky na akreditáciu a PEFC notifikáciu sú popísané v technickom dokumente TD SFCS 1006:2020 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec.

Akreditácia certifikačného orgánu, ktorý vykonáva certifikáciu spotrebiteľského reťazca musí vychádzať z STN EN ISO/IEC 17065 v rozsahu stanovenom certifikačným systémom.

Akreditované certifikáty obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca sú označené akreditačným symbolom príslušného akreditačného orgánu.

PEFC notifikácia certifikačných orgánov sa riadi sa riadi normatívnym dokumentom ND SFCS 003 Smernica upravujúca PEFC notifikáciu certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu hospodárenia v lesoch a spotrebiteľského reťazca lesných produktov v SR

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru