PEFC Slovensko

zcls

PEFC Slovensko je právnickou osobou, ktorá vznikla podľa ustanovení § 20 písm. f a nasl. Občianskeho zákonníka ako záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra združení na Krajskom úrade v Banskej Bystrici. PEFC Slovensko je profesijným, dobrovoľným a nezávislým združením právnických osôb s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktoré:

 • lesné pozemky vlastnia,
 • lesné pozemky hospodársky využívajú,
 • využívajú produkty z lesných pozemkov priamo alebo nepriamo,
 • sa inak zaoberajú lesnými pozemkami.

Činnosť, fungovanie a organizácia združenia sa riadi stanovami. Členstvo v PEFC SK je dobrovoľné. Členom sa môže stať každá právnická osoba na území Slovenskej republiky, ktorá podá písomnú prihlášku za člena a súhlasí so stanovami PEFC SK. Cieľom PEFC Slovensko je podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. PEFC Slovensko prestavuje národný riadiaci orgán certifikačného systému PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) na Slovensku. Na 6. Valnom zhromaždení PEFC v Luxemburgu bolo prijaté za riadneho člena Rady PEFC.


Predmet činnosti PEFC Slovensko:

 • Vytvorenie a správa Slovenského systému certifikácie lesov platného na území Slovenskej republiky, vychádzajúceho zo základných princípov stanovených Radou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).
 • Vytvorenie a pravidelná revízia kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ako súčasti Slovenského systému certifikácie lesov s cieľom postupného zlepšovania hospodárenia v lesoch a stavu lesa.
 • Vytvorenie a pravidelné revízie požiadaviek na audítorov a certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch, ako súčasti Slovenského systému certifikácie lesov.
 • Implementácia globálne záväzných medzinárodných štandardov PEFC
 • Zaistenie kompatibility Slovenského systému certifikácie lesov s oficiálnymi dokumentmi Rady PEFC
 • Prezentácia a propagácia Slovenského systému certifikácie lesov na území Slovenskej republiky i v zahraničí
 • Zaisťovanie vzájomného uznávania Slovenského systému certifikácie lesov predovšetkým prostredníctvom medzinárodnej Rady PEFC; spolupráca a koordinácia činností s podobnými systémami certifikácie lesov v SR a v zahraničí.
 • Administrácia vlastníckych práv a používanie loga PEFC na území Slovenskej republiky.
 • Zastupovanie PEFC Slovensko v medzinárodnej Rade PEFC.
 • Notifikácia certifikačných orgánov pôsobiacich v oblasti certifikácie hospodárenia v lesoch a spotrebiteľského reťazca lesných produktov v Slovenskej republike.
 • Presadzovanie základných záujmov a cieľov združenia najmä v rokovania s ústrednými a ostatnými orgánmi štátnej správy, politickými stranami a hnutiami, orgánmi samosprávy a odborovými organizáciami, mimovládnymi združeniami a profesijnými združeniami.
 • Poskytovanie poradensko-konzultačných služieb.
 • Usporadúvanie tematických konferencií, seminárov a odborných školení.
 • Vydávanie a podpora vydávania publikácií o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov a nových trendoch v odvetviach založených na lesníctve.
 • Organizovanie a podpora podujatia na propagáciu lesnícko-drevárskeho sektora.
 

Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) tvorí súbor normatívnych technických a interných dokumentov SFCS. Popis systému uvádza technický dokument TD SFCS 1001:2021 Slovenský systém certifikácie lesov - popis a súvislosti.

 

Certifikát o uznaní SFCS za súčasť systému PEFC.  

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 295 mil. ha
  Počet COC: 12 716

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru