Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene, sám alebo spoločne s inými určí účely spracúvania, ako aj podmienky ich spracúvania, t. zn. prostriedky a spôsob, ktoré slúžia na dosiahnutie tohto účelu.
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  adresa: T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
  e-mail: info@pefc.sk
  telefón: +421455206444
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 4. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Účely a zákonný dôvod spracovania osobných údajov

  Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na nasledovné účely:

 1.  plnenie povinnosti vyplývajúcich zo stanov združenia súvisiacich s členstvom a zastúpením v orgánoch združenia (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa)
 2.  plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o administrácií schémy a loga PEFC s medzinárodnou Radou PEFC súvisiacich s vedením medzinárodného registra držiteľov certifikátov, osvedčení a licencií loga (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na splnenie plnenie zmluvy)
 3.  plnenie povinnosti vyplývajúcich z normatívnych dokumentov združenia súvisiacich s organizovaním školení a kurzov (čl. 6 odst. písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ)
 4.  plnenie povinnosti zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa)
 5.  propagácia a informovanie verejnosti prostredníctvom médií a internetu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR -súhlas dotknutej osoby, čl. 6 odst. písm. 
 6. GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ).III. Doba uchovávania údajov

 1.   Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  a) členstvo – 5 rokov
  b) zmluvné vzťahy – 5 rokov
  c) organizácia školení a kurzov – 5 rokov
  d) mzdová agenda – 15 rokov
  e) propagácia a informovanie verejnosti – 5 rokov, pri súhlase ihneď po odvolaní súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

IV. Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: o zaisťujúce služby prevádzkovania medzinárodného registra o podieľajúce sa na plnení certifikačných služieb na základe zmluvy o zaisťujúce propagačné a marketingové služby
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

V. Vaše práva

 1.   Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  - právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  - právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  - právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  - právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
  - právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im určené osoby.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru