Čo je PEFC?

co_je_pefcPEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. 

PEFC je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. Každý národný systém certifikácie lesov podlieha náročnému medzinárodnému hodnoteniu nezávislým posudzovateľom, ktorý preveruje súlad systému s požiadavkami PEFC, aby sa zabezpečila jednotnosť s medzinárodnými požiadavkami.

Celosvetové PEFC požiadavky vychádzajú z medzinárodne uznaných, dlhodobých a neustále prebiehajúcich medzivládnych procesov a návodov na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov za účelom zabezpečenia súladu s globálne platnými a dohodnutými požiadavkami. Kritéria PEFC sú pravidelne revidované prostredníctvom procesu celosvetových konzultácií, na ktorých sa zúčastňuje verejnosť, podnikatelia, vlády, zamestnávateľské a výskumné organizácie, aby sa vzali do úvahy nové vedecké poznatky, spoločenské zmeny, rastúce očakávania a zapracovali najnovšie postupy praxe. 

V súčasnosti PEFC zahŕňa prostredníctvom členstva takmer 40 národných schém certifikácie lesov, ktorých dokumentácia je verejne dostupná na stránkach Rady PEFC.

Prostredníctvom jedinečného mechanizmu poskytuje PEFC možnosť pre malých vlastníkov lesov a spoločenstvá zúčastniť sa procesu regionálnej certifikácie. Dnes je na celom svete certifikovaných niekoľko sto tisíc rodinných a spoločenstevných lesov. PEFC je tiež uznaný množstvom verejných a súkromných politík nákupu dreva po celom svete. Aktuálna výmera PEFC certifikovaných lesov a zoznam držiteľov PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov je k dispozícií v PEFC informačnom registri.

 

Podrobné informácie o globálnom systéme PEFC sú k dispozícií na stránkach Rady PEFC.

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 295 mil. ha
    Počet COC: 12 716

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru