Čo je PEFC? - Čo je PEFC?

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Čo je PEFC?

co_je_pefcPEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

PEFC je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. Každý národný systém certifikácie lesov podlieha náročnému medzinárodnému hodnoteniu nezávislým posudzovateľom, ktorý preveruje súlad systému s požiadavkami PEFC, aby sa zabezpečila jednotnosť s medzinárodnými požiadavkami.

Celosvetové PEFC požiadavky vychádzajú z medzinárodne uznaných, dlhodobých a neustále prebiehajúcich medzivládnych procesov a návodov na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov za účelom zabezpečenia súladu s globálne platnými a dohodnutými požiadavkami. Kritéria PEFC sú pravidelne revidované prostredníctvom procesu celosvetových konzultácií, na ktorých sa zúčastňuje verejnosť, podnikatelia, vlády, zamestnávateľské a výskumné organizácie, aby sa vzali do úvahy nové vedecké poznatky, spoločenské zmeny, rastúce očakávania a zapracovali najnovšie postupy praxe.

V súčasnosti PEFC zahŕňa prostredníctvom členstva takmer 40 národných schém certifikácie lesov, ktorých dokumentácia je verejne dostupná na stránkach Rady PEFC.

Prostredníctvom jedinečného mechanizmu poskytuje PEFC možnosť pre malých vlastníkov lesov a spoločenstvá zúčastniť sa procesu regionálnej certifikácie. Dnes je na celom svete certifikovaných niekoľko sto tisíc rodinných a spoločenstevných lesov. PEFC je tiež uznaný množstvom verejných a súkromných politík nákupu dreva po celom svete. Aktuálna výmera PEFC certifikovaných lesov a zoznam držiteľov PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov je k dispozícií v PEFC informačnom registri.

Podrobné informácie o systéme PEFC sú k dispozícií na stránkach Rady PEFC.

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

> Viac...

Certifikácia C-o-C

Certifikácia C-o-C predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky.

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...