Skupinová certifikácia

Slovenský systém certifikácie lesov je otvorený a prístupný pre všetky formy vlastníctva lesov na Slovensku prostredníctvom skupinovej formy certifikácie.

Skupinová certifikácia predstavuje alternatívny prístup k certifikácii lesov, ktorý umožňuje vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, aby sa dali dobrovoľne certifikovať v rámci jedného certifikátu a rozdelili si finančné záväzky vyplývajúce z certifikácie lesov ako i spoločnú zodpovednosť za obhospodarovanie lesov. Tento prístup smeruje k zlepšeniu šírenia informácií a spolupráce medzi jednotlivými vlastníkmi pri obhospodarovaní lesov.

Detailné postupy certifikácie lesov sú uvedené v technickom dokumente TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky. Tento dokument popisuje organizáciu a riadenie skupinovej formy certifikácie lesov. Podrobne stanovuje ciele a popisuje schému skupinovej certifikácie, špecifikuje úlohy a povinnosti pre zástupcu skupiny a usmerňuje konanie a určuje podmienky účasti vlastníkov/obhospodarovateľov lesov v skupinovej certifikácii.

Pre účely skupinovej certifikácie sa vytvára skupinová organizácia - dobrovoľné združenie vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, účastníkov certifikácie, vytvorené za účelom uplatňovania PEFC národného štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TD SFCS 1003:2021) a jeho certifikácie. V procese certifikácie ich reprezentuje zástupca skupiny, ktorý je držiteľom certifikátu.

Zástupca je účastník skupiny, alebo iný právny subjekt zastupujúci účastníkov a splnomocnený nimi k podaniu žiadosti o certifikáciu danej skupiny, pričom všetci účastníci musia mať so zástupcom právny alebo zmluvný vzťah a v procese certifikácie sa musia riadiť spoločným manažérskym systémom, ktorý je definovaný a ustanovený zástupcom, kde zástupca vykonáva trvalý dohľad a interný audit.

Formy a limitujúce faktory pre vytvorenie skupinovej organizácie:

 1.  regionálna skupina: skupina vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, vrátane miestnych združení bez ohľadu na druh vlastníctva, rozmiestnená (dislokovaná) v jasne definovaných hraniciach regiónu nepresahujúcich 1/2 výmery lesov Slovenska
 2.  ostatné skupiny:
  i. skupinu tvoria organizačné jednotky jedného obhospodarovateľa lesov, ktorého lesné majetky sú rozmiestnené v územnom obvode Slovenska
  ii. existujúce združenia vlastníkov neštátnych lesov

Na certifikácii sa môžu na základe dobrovoľnosti zúčastniť všetci obhospodarovatelia, ktorých lesné pozemky sa nachádzajú vo vymedzenom území alebo sú členom existujúceho združenia vlastníkov neštátnych lesov. Obhospodarovatelia môžu požiadať zástupcu o účasť v certifikácii aj počas platnosti certifikátu. Podmienkou uzatvorenia zmluvy o pristúpení k certifikácii je úspešné absolvovanie uvádzacieho auditu.

Účastník vstupuje do certifikácie spravidla celým obhospodarovaným lesným majetkom nachádzajúcim sa v danom území. Ak účastník vstupuje do procesu certifikácie lesov len časťou ním obhospodarovaného majetku, je povinný mať zavedený systém pre oddelenú evidenciu (separáciu) drevnej suroviny, predaja dreva a zabezpečený pohyb drevnej hmoty tak, aby nedochádzalo k zmiešaniu necertifikovanej drevnej hmoty s certifikovanou drevnou hmotou. Tento proces musí byť kontrolovaný.

Malí vlastníci lesov (spravidla do 500 ha lesnej pôdy) môžu pre potreby certifikácie cielene (účelovo) zakladať miestne združenia v hraniciach historických regiónov, alebo na báze spoločného OLH. V certifikácii vystupujú ako jeden účastník. V ich mene koná splnomocnený zástupca, ktorý zabezpečuje technicko-organizačné záležitosti súvisiace s riadením procesu certifikácie v miestnom združení v zmysle uzatvorenej zmluvy so zástupcom skupinovej organizácie.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru