Certifikačné kritéria a požiadavky

kiPožiadavky na certifikáciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov  (TUOL) Slovenska predstavujú súbor štandardov, pomocou ktorých je možné posúdiť nakoľko je obhospodarovanie lesov v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Požiadavky na certifikáciu sú vytvorené pre skupinovú úroveň a požiadavky na TUOL pre úroveň individuálnych obhospodarovateľov.

Základom pre definovanie požiadaviek sú predovšetkým záverečné rezolúcie Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe (Helsinki 1993, Lisabon 1998, Viedeň 2003, Varšava 2007). Konkrétne certifikačné kritériá a indikátory vychádzajú zo 6 základných kritérií trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe a zo základných kvantitatívnych a opisných indikátorov definovaných v dokumente "Pan European Criteria and Indicators" (Lisabon 1998, rezolúcia L2 - Paneurópske kritéria a indikátory) a z celoeurópskej smernice nazvanej "Pan-European Operational Level Guidelines" (PEOLG, Lisabon 1998 - Paneurópske prevádzkové smernice).

V znení certifikačných kritérií a indikátorov hodnotenia sú obsiahnuté závery medzinárodných konferencií o životnom prostredí, rezolúcie ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe, základné konvencie Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a ostatné medzinárodné konvencie súvisiace s problematikou lesov, Národný lesnícky program, Národné kritériá a indikátory na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska, legislatíva v oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny, zákonník práce a ostatnej súvisiacej legislatívy.

Požiadavky na TUOL Slovenského systému certifikácie lesov sú definované v technickom dokumente TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Dokument predstavuje súbor požiadaviek slúžiaci na kvalifikované, nezávislé a objektívne posúdenie úrovne hospodárenia v lesoch. Ich dodržiavanie je nevyhnutným predpokladom na vydanie certifikátu potvrdzujúceho, že lesy sú obhospodarované v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Ciele dokumentu „Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – požiadavky“ sú nasledovné:

 1. špecifikovať základné požiadavky na systém obhospodarovania lesov tak, aby bolo zabezpečené plnenie všetkých ekologických, ekonomických a sociálnych funkcií lesov, bez ohľadu na ich kategóriu, formu a spôsob obhospodarovania,
 2. vytvoriť osnovu pre spresnenie, zjednotenie a harmonizáciu činnosti nezávislého certifikačného orgánu pri hodnotení stavu lesného hospodárstva, definovaní predmetu a rozsahu auditu a posúdení súladu alebo nesúladu medzi úrovňou obhospodarovania lesov preverovaného subjektu a podmienkami platnými pre skupinovú certifikáciu,
 3. vytvoriť referenčný rámec pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov pri rozhodovaní o pristúpení k certifikácii a prijatí záväzku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Na posúdenie súladu uplatňovaného systému obhospodarovania lesov s požiadavkami na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a s ohľadom na plnenie podmienok certifikácie sa v maximálnej miere využívajú už existujúce informácie charakterizujúce stav lesných ekosystémov a systém ich obhospodarovania tak, aby sa náklady spojené so samotným procesom certifikácie minimalizovali.

Požiadavky uvedené v dokumente „Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – požiadavky“  sa vzťahujú na vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ako aj na dodávateľov a iných prevádzkovateľov, ktorí pôsobia v PEFC certifikovaných územiach. Môžu sa rôzniť v závislosti od veľkosti obhospodarovaných lesov a právneho postavenia obhospodarovateľa lesov.

Pre účastníkov certifikačného procesu dokument:

 • určuje pravidlá, postupy a kritériá riadenia, ktorými obhospodarovateľ:
  • o preukazuje schopnosť trvalo poskytovať produkt spĺňajúc stanovené medzinárodne uznané štandardy, požiadavky predpisov a zákazníka
  • o chce zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho fungovania systému riadenia, vrátane procesov jeho trvalého zlepšovania
 • stanovuje rámcové postupy a podobu výsledkov dôležitých fáz obhospodarovania lesov, pri dosiahnutí ktorých sa jeho hospodárenie považuje za trvalo udržateľné, v zhode s princípmi PEFC certifikácie lesov.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 288 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 526

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,199 mil. ha
  Počet C-o-C: 111

(december 2022)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru