Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

tuolTrvalo udržateľné obhospodarovanie lesov znamená environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov pre súčasné a budúce generácie.

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (TOUL) je neustále sa vyvíjajúci proces, ktorého požiadavky sa menia v čase v závislosti od najnovších vedeckých poznatkov a chápania tohto konceptu spoločnosťou. To znamená, že kritéria na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov musia by neustále prispôsobované novým podmienkam a musia zohľadňovať národné ciele a konkrétne ekologické a environmentálne podmienky, rovnako ako ekonomické, politické, kultúrne a duchovné rozmery. 

PEFC a Slovenský systém certifikácie lesov sa pri definovaní trvalou udržateľného obhospodarovania lesov stotožňujú s definíciou obsiahnutou v rezolúcii H1 prijatou na Ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe konanej v Helsinkách v roku 1993:

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov znamená "správu a užívanie lesov a lesných pozemkov takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorý udržiava ich biodiverzitu, produktívnosť, schopnosť obnovy, vitalitu a ich potenciál plniť, teraz aj v budúcnosti, najdôležitejšie ekologické, ekonomické a sociálne funkcie nielen na miestnej, ale aj národnej a globálnej úrovni a to bez negatívneho dopadu na ostatné ekosystémy"

Základné kritéria trvalo udržateľného obhospodarovania lesov:

 1. Zachovanie a primeraný rozvoj lesných zdrojov a ich príspevku do globálneho kolobehu uhlíka
 2. Zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov
 3. Zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov (drevné a nedrevné produkty)
 4. Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov
 5. Zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov (najmä pôdoochrannej a vodoochrannej)
 6. Zachovanie ostatných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok

Aj keď veľké množstvo lesov je obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom, najlepším nezávislým potvrdením takéhoto prístupu je nezávislá certifikácia akreditovaným certifikačným orgánom. PEFC podporuje nezávislú certifikáciu a poskytuje zaručený mechanizmus, ktorý preukazuje spotrebiteľom, že drevná surovina použitá vo výrobkoch pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. 

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 295 mil. ha
  Počet COC: 12 716

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru