Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

tuolTrvalo udržateľné obhospodarovanie lesov znamená environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov pre súčasné a budúce generácie.  

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (TOUL) je neustále sa vyvíjajúci proces, ktorého požiadavky sa menia v čase v závislosti od najnovších vedeckých poznatkov a chápania tohto konceptu spoločnosťou. To znamená, že kritéria na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov musia by neustále prispôsobované novým podmienkam a musia zohľadňovať národné ciele a konkrétne ekologické a environmentálne podmienky, rovnako ako ekonomické, politické, kultúrne a duchovné rozmery.  

PEFC a Slovenský systém certifikácie lesov sa pri definovaní trvalou udržateľného obhospodarovania lesov stotožňujú s definíciou obsiahnutou v rezolúcii H1 prijatou na Ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe konanej v Helsinkách v roku 1993: 

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov znamená "správu a užívanie lesov a lesných pozemkov takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorý udržiava ich biodiverzitu, produktívnosť, schopnosť obnovy, vitalitu a ich potenciál plniť, teraz aj v budúcnosti, najdôležitejšie ekologické, ekonomické a sociálne funkcie nielen na miestnej, ale aj národnej a globálnej úrovni a to bez negatívneho dopadu na ostatné ekosystémy" 

Základné kritéria trvalo udržateľného obhospodarovania lesov:

  1. Zachovanie a primeraný rozvoj lesných zdrojov a ich príspevku do globálneho kolobehu uhlíka

  2. Zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov

  3. Zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov (drevné a nedrevné produkty)

  4. Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov

  5. Zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov (najmä pôdoochrannej a vodoochrannej)

  6. Zachovanie ostatných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok

Aj keď veľké množstvo lesov je obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom, najlepším nezávislým potvrdením takéhoto prístupu je nezávislá certifikácia akreditovaným certifikačným orgánom. PEFC podporuje nezávislú certifikáciu a poskytuje zaručený mechanizmus, ktorý preukazuje spotrebiteľom, že drevná surovina použitá vo výrobkoch pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Dokumenty SFCS

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a medzinárodne uznané týmto systémom. 

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...