Požiadavky na systém riadenia

Účastníci certifikačného procesu sú povinní používať systém riadenia v súlade s požiadavkami SFCS, čím zabezpečia náležité zavedenie a realizáciu procesu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a jeho posudzovania v rámci certifikácie. Požiadavky na systém riadenia definuje technický dokument TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch.

Práva a povinnosti účastníkov certifikácie

 • viesť register právnych listín osvedčujúcich ich vzťah k obhospodarovanému majetku,
 • prijať vlastnú politiku TUOL minimálne na úrovni dokumentu ND SFCS 006 Programové ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v SR,
 • určiť osobu zodpovednú za plnenie politiky TUOL a riadenie lesníckych činností,
 • vytvoriť primerané organizačné usporiadanie s popisom procesov, kompetencií a kontrolných mechanizmov pri plnení politiky TUOL,
 • organizovať a usmerňovať hospodárenie v lese podľa autorizovaného plánu,
 • preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie certifikačných kritérií (TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) jednotlivými kontraktormi, firmami vykonávajúcimi v lese hospodárske operácie na základe kontraktu s vlastníkom/obhospodarovateľom. To znamená, že obhospodarovateľ je priamo zodpovedný za to, že dodávateľská služba je vykonaná v súlade s požiadavkami schémy.
 • separovať drevnú hmotu pochádzajúcu z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov.
 • zaviesť kontrolné mechanizmy na monitorovanie plnenia požiadaviek SFCS, prijímať preventívne a nápravné opatrenia a kontrolovať ich plnenie.

Dokumentácia postupov

Dokumentácia účastníkov certifikácie musí minimálne obsahovať:

 • politiku a ciele pri TUOL,
 • popis organizačného usporiadania, procesov, kompetencií a kontrolných mechanizmov pri plnení politiky TUOL,
 • autorizované plány lesníckych činností.

Vedenie záznamov

Účastníci certifikačného procesu sú povinní založiť, viesť evidenciu a udržiavať záznamy a písomnosti o zhode s požiadavkami certifikačnej schémy SFCS minimálne po dobu 5 rokov. Záznamy musia obsahovať minimálne:

 • rozhodnutia a stanoviská tretích strán týkajúce sa obsahu certifikačných kritérií pre individuálnu úroveň,
 • záznamy z auditov vykonaných žiadateľom alebo certifikačným orgánom, prijatých opatreniach a ich plnení,
 • záznamy z vlastných interných auditov, prijatých opatreniach a ich plnení,
 • záznamy o pohybe drevnej hmoty pochádzajúcej z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov,
 • záznamy o odovzdaní a prebratí pracoviska kontraktaktantom.

Ľudské zdroje

Účastník certifikačného procesu je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré zodpovedajú za riadenie lesníckych činností a certifikáciou TUOL boli kompetentné, primerane vzdelané, absolvovali potrebné školenia a disponovali primeranými zručnosťami a skúsenosťami.

Vzdelanie musí byť minimálne na úrovni úplného stredného odborného vzdelania lesníckeho zamerania. Vzdelanie lesníckeho zamerania môže byť nahradené pracovnými skúsenosťami v riadení lesníckych činností.

V prípade záujmu o získanie certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v jednom z existujúcich regiónov je potrebné skontaktovať žiadateľa o regionálnu certifikáciu LESY SR, š.p. Podrobný postup certifikácie a potrebná dokumentácia k certifikácií lesov.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 320 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 260

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,223 mil. ha
  Počet C-o-C: 117

(jún 2021)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru