Požiadavky na systém riadenia

Účastníci certifikačného procesu sú povinní používať systém riadenia v súlade s požiadavkami SFCS, čím zabezpečia náležité zavedenie a realizáciu procesu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a jeho posudzovania v rámci certifikácie. Požiadavky na systém riadenia definuje technický dokument TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifkácie lesov - požiadavky.

Práva a povinnosti účastníka certifikácie sú nasledovné:

 • Poskytnúť zástupcovi skupiny záväznú písomnú dohodu, ktorá obsahuje záväzok dodržiavať štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov alebo iné platné požiadavky lesnej certifikačného systému. Účastník skupiny vylúčený z akejkoľvek certifikačnej skupiny sa nesmie uchádzať o prijatie do skupiny skôr ako 12 mesiacov po vylúčení.
 • Poskytnúť zástupcovi skupiny informácie týkajúce sa predchádzajúcej účasti v skupine.
 • Dodržiavať štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov alebo iné platné požiadavky lesnej certifikačnej schémy, ako i požiadavky systému riadenia, vrátane kontraktorov vykonávajúcich v lese hospodárske operácie na základe kontraktu s vlastníkom alebo obhospodarovateľom. To znamená, že obhospodarovateľ je priamo zodpovedný za to, že dodávateľská služba je vykonaná v súlade s požiadavkami schémy.
 • Poskytnúť plnú spoluprácu a podporu a efektívne reagovať na všetky požiadavky od zástupcu skupiny alebo certifikačného orgánu na relevantné údaje, dokumentáciu alebo iné informácie, umožniť prístup do lesa a ostatných zariadení, či už v spojitosti s vykonávanými auditmi, preskúmaniami, alebo ináč spojené alebo majúce vplyv na systém riadenia.
 • Uhradiť podiel nákladov súvisiacich s účasťou v skupinovej certifikácii.
 • Informovať zástupcu skupiny o nezhodách identifikovaných v rámci iných PEFC certifikácií než v danej skupinovej certifikácii.
 • Realizovať príslušné nápravné a preventívne opatrenia vyplývajúce z auditov certifikačného orgánu, interných auditov a zavedených zástupcom skupiny pre všetkých členov skupiny.
 • Vypracúvať sebahodnotenie zhody hospodárenia so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS.
 • Prijímať preventívne a nápravné opatrenia a kontrolovať ich plnenie.
 • Separovať drevnú hmotu pochádzajúcu z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov.
 • Informovať zástupcu skupiny o zmene výmery certifikovaných lesov alebo identifikačných údajov.
 • Podať odvolanie voči rozhodnutiu zástupcu skupiny o udelení/neudelení osvedčenia o účasti na skupinovej certifikácii prípadne vylúčení z procesu certifikácie.
 • Určiť osobu zodpovednú za plnenie požiadaviek štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek SFCS.
 •  Vytvoriť primerané organizačné usporiadanie s popisom kompetencií a kontrolných mechanizmov pri plnení politiky TUOL.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru