Postup pri certifikácii TUOL

Organizáciu a riadenie regionálnej formy certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov popisuje technický dokument TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch. Na regionálnej certifikácii sa môžu na základe dobrovoľnosti zúčastniť všetci vlastníci/obhospodarovatelia lesov, ktorých majetok sa nachádza vo vymedzenom regióne. 

Región je ucelená územná jednotka, ktorú pre účely certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov určuje žiadateľ. Hranica regiónu spravidla kopíruje hranice lesných hospodárskych celkov. V SR je sú pre potreby certifikácie vytvorené 4 regióny:

 • STRED

 • SEVER

 • VÝCHOD

 • ZÁPAD

mapa_regionyŽiadateľom o regionálnu certifikáciu v jednotlivých regiónoch SR sú LESY SR, š.p., ktorý:

 • rozhoduje o započatí certifikácie podaním žiadosti,

 • vykonáva výber certifikačného orgánu a zaisťuje komunikáciu s ním počas auditu,

 • zaisťuje zber informácií nevyhnutných pre podanie žiadosti na certifikáciu a  posúdenia stavu lesov a systému obhospodarovania lesov v regióne,

 • pripravuje dokumentáciu nevyhnutnú pre certifikáciu (Správa o stave lesného hospodárstva regiónu),

 • vykonáva interné audity zhody hospodárenia vlastníkov/obhospodarovateľov zúčastňujúcich sa certifikácie s kritériami stanovenými pre individuálnu úroveň,

 • vydáva osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii konkrétnym vlastníkov/obhospodarovateľom,

 • vedie evidenciu vlastníkov/obhospodarovateľov zúčastnených na regionálnej certifikácii,

 • informuje o výsledkoch auditov a zistených nezhodách všetkých účastníkov certifikácie, 

 • zaisťuje plnenie preventívnych a nápravných opatrení.

postup-tuol1

Žiadateľ o regionálnu certifikáciu musí umožniť účasť v  regionálnej certifikácii všetkým vlastníkom/ obhospodarovateľom lesov regiónu, ktorí spĺňajú jej podmienky. Účastníkmi certifikačného procesu sú vlastníci, správcovia lesov alebo fyzické a právnické osoby obhospodarujúce les na základe zmluvy.

Pozemkové spoločenstvá sa zúčastňujú na regionálnej certifikácii prostredníctvom orgánov spoločenstiev. Malí vlastníci lesov môžu pre potreby certifikácie zakladať združenia na báze príslušnosti k jednému lesnému úradu alebo spoločnému OLH. V certifikácii vystupujú ako jeden účastník. V mene ich koná  splnomocnený zástupca.

Podmienky pre vstup do regionálnej certifikácie definuje dokument TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch. Vlastník/obhospodarovateľ vstupuje do regionálnej certifikácie podaním žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii. Súčasťou žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii lesov sú okrem identifikačných údajov aj nasledovné dokumenty:Na účastníkov regionálnej certifikácie sa vzťahuje posudzovanie ich hospodárenia s kritériami a indikátormi Slovenského systému certifikácie lesov definovanými v dokumente TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Posudzovanie hospodárenia sa vykonáva každoročne prostredníctvom interných auditov, ktoré realizuje žiadateľ o regionálnu certifikáciu a auditov vykonávaných nezávislým certifikačným orgánom. V zmysle certifikačných ktitérií, žiadateľ zároveň definuje Zoznam povolených chemických látok zo "Zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov" pre použitie v LH. Posudzovanie sa vykonáva:

 • analýzou informácií zainteresovaných strán (špecializovaná štátna správa, miestna správa a samospráva, občania, mimovládne organizácie, združenia a  ďalšie odborné inštitúcie),

 • preverením na mieste.

postup_tuolRegionálny certifikát je vydaný žiadateľovi certifikačným orgánom na základe kladného výsledku vykonaného auditu. Regionálny certifikát sa vydáva na dobu maximálne 3 roky. Individuálnym vlastníkom/obhospodarovateľom lesov, ktorí sa zúčastnili regionálnej certifikácie vydá žiadateľ osvedčenie o účasti na regionálnej certifikácii. Platnosť osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii je časove obmedzená na dobu platnosti regionálneho certifikátu. Zhoda s kritériami na individuálnej úrovni sa preveruje každoročne počas platnosti certifikátu. Porušovanie certifikačných kritérií môže viesť k vylúčeniu účastníka z regionálnej certifikácie. Voči rozhodnutiu žiadateľa o nezahrnutí alebo vylúčení z regionálnej certifikácie sa môže vlastník/obhospodarovateľ odvolať prostredníctvom žiadateľa na certifikačný orgán.

PEFC certifikované subjekty môžu na propagačné účely používať PEFC ochranné známky s vlastným registračným číslom.  

Náklady spojené so získaním osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácií sa zvyčajne týkajú: 

 • Zavedenia požiadaviek na systém riadenia u vlastníka alebo obhospodarovateľa lesov. Súvisia s vypracovaním potrebnej dokumentácie a zavedenia požadovaných postupov. Tieto náklady sú jednorázové.

 • Vykonania úvodného auditu žiadateľom a auditu certifikačným orgánom. Súčasťou ceny za vykonanie úvodného auditu a ceny za vykonávanie periodických ročných dozorových auditov je aj tzv. notifikačný príspevok, ktorý každoročne certifikačný orgán vyberá v prospech správcu certifikačného systému PEFC a slúži na rozvoj schémy PEFC. Výšku týchto príspevkov určuje PEFC Slovensko. Aktuálnu výšku príspevkov určuje Cenník príspevkov za PEFC notifikáciu.

V prípade záujmu o získanie certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v jednom z existujúcich regiónov je potrebné skontaktovať žiadateľa o regionálnu certifikáciu LESY SR, š.p. Podrobný postup certifikácie a potrebná dokumentácia k certifikácií lesov.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 320 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 260

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,197 mil. ha
  Počet C-o-C: 1176

(september 2022)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru