Certifikačné orgány

Certifikačné orgány predstavujú v procese certifikácie nezainteresované a nezávislé organizácie, ktorých úlohou je posúdiť, či žiadateľ o certifikáciu spĺňa požiadavky definované lesnou certifikačnou schémou. Posudzovanie sa považuje za certifikáciu treťou stranou a musí byť nezávislé od tvorcu požiadaviek lesnej certifikačnej schémy a od certifikovaného subjektu.

Certifikačné orgány, ktoré vykonávajú certifikáciu obhospodarovania lesov alebo spotrebiteľského reťazca lesných produktov musia mať potrebnú technickú spôsobilosť v postupoch certifikácie, dostatočné know-how o obhospodarovaní lesov a dobre rozumieť certifikačným kritériám národnej certifikačnej schémy.

Úlohy certifikačných orgánov zahŕňajú:

 • vykonávanie nezávislých auditov,
 • vydávanie, prerušenie, zrušenie certifikátov vzťahujúcich sa k Slovenskej schéme certifikácie lesov (t.j. obhospodarovaniu lesov a spotrebiteľskému reťazcu) uznanej Radou PEFC a informovanie PEFC Slovensko o nich,
 • kontrola používania certifikátu obhospodarovania lesov a používania obchodnej značky PEFC.

PEFC uznáva iba certifikáty obhospodarovania lesa vydané akreditovanými a PEFC notifikovanými certifikačnými orgánmi v rozsahu akreditácie certifikačných orgánov (akreditovaná certifikácia).

Pri certifikácii lesov posudzuje certifikačný organ súlad hospodárenia v lesoch s kritériami a indikátormi trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska (SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) a pri potvrdení zhody vydáva certifikát.

Požiadavky na akreditáciu a PEFC notifikáciu sú popísané v technickom dokumente TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch.

Akreditácia certifikačného orgánu, ktorý vykonáva certifikáciu hospodárenia v lesoch musí vychádzať z STN EN ISO/IEC 17021 s rozsahom akreditácie pokrývajúcim národné štandardy hospodárenia v lesoch.

Akreditované certifikáty obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca sú označené akreditačným symbolom príslušného akreditačného orgánu.

PEFC notifikácia certifikačných orgánov sa riadi sa riadi normatívnym dokumentom ND SFCS 003 Smernica upravujúca PEFC notifikáciu certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu hospodárenia v lesoch a spotrebiteľského reťazca lesných produktov v Slovenskej republike

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 291 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 612

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet C-o-C: 111

(december 2023)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru