Aktivity projektu

Lesnícke dni 2014

24.-27.4.2014

Projekt a jeho aktivity boli predstavené širokej verejnosti počas 8. ročníku Lesníckych dní, ktoré sa konali v dňoch 24.-27.4.2014 vo Zvolene, Prešove, Kežmarku a Bratislave.

 

Stretnutie so zástupcami stredných odborných škôl

10.6.2014

Úvodné stretnutie so zástupcami stredných škôl - Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene sa uskutočnilo v priestoroch Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť učiteľov odborných škôl o hlavných cieľoch a aktivitách projetku a prediskutovať obsahovú náplň učebných materiálov pre študentov lesníctva a drevárstva. Zameranie učebných materiálov by malo študentom poskytnúť základné informácie o význame certifikácie lesov, jej úlohe pri podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a praktické informácie o požiadavkách na lesného hospodára, resp. spracovateľa dreva.

 projekt 02projekt 01

Informačný seminár pre zástupcov lesného hospodárstva z Ukrajiny

17.6.2014

Informačný seminár o význame PEFC certifikácie lesov pre zástupcov lesného hospodárstva z Ukrajiny sa uskutočnil v Rožnave rámci projektu Celoživotným vzdelávaním lesníkov k lepšiemu obhospodarovaniu lesov“, ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI - Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre celoživotné vzdelávanie lesníckych odborníkov z pohraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska prostredníctvom rozvoja systému praktických školení a naštartovania efektívnej inštitucionálnej spolupráce medzi vzdelávacími organizáciami a obhospodarovateľmi lesov oboch krajín.

projekt 06projekt 05

Počas informačného semináru malo 20 zástupcov lesného hospodárstva z Ukrajiny možnosť získať podrobné informácie o význame certifikácie lesov z globálneho hľadiska, podstate certifikačného systému PEFC, inštitucionálnej podpore a fungovaní Slovenského systému certifikácie lesov a aktuálnom stave PEFC certifikácie lesov a spotrebiteľského reťazca na Slovensku.

projekt 04projekt 03

 

Seminár o certifikácii spotrebiteľského reťazca pre študentov SOŠD vo Zvolene

15.12.2014

Základné princípy PEFC certifikácie spotrebiteľského reťazca (COC) a požiadavky na zavedenie COC v drevárskych firmách boli predstavené študentom Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. V rámci projektu bola pre študentov vydaná tématicka publikácia Certifikácia spotrebiteľského reťazca PEFC, ktorej cieľom je na praktických príkladoch vysvetliť fungovanie spotrebiteľského reťazca.

 

sosd 2sosd 1 


Seminár o certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pre študentov SOŠL v Banskej Štiavnici

16.12.2014

Základné princípy PEFC certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL) a fungovanie Slovenského systému certifikácie lesov boli predstavené študentom Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. V rámci projektu bola pre študentov vydaná tématicka publikácia PEFC certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

sosl 1sosl 2

 

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 288 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 526

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,169 mil. ha
    Počet C-o-C: 113

(jún 2023)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru