PEFC ochranné známky

PEFC ochranné známky poskytujú informácie o pôvode lesných produktov z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a iných nekontroverzných zdrojov. Informácie o ochranných známkach umožňujú nakupujúcim a potenciálnym nakupujúcim vybrať si produkty na základe environmentálnych, ako aj iných hľadísk.

Hlavným cieľom používania PEFC ochranných známok je prostredníctvom podávania presných a overiteľných informácií podporiť dopyt a ponuku produktov, ktoré pochádzajú z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a tak zo strany trhu stimulovať potenciál pre neustále zlepšovanie svetových lesných zdrojov.

PEFC ochranné známky sú symboly, ktoré reprezentujú vizuálnu identitu PEFC. Sú registrované a patria Rade PEFC. Existujú dva druhy PEFC ochranných známok:

 1. Iniciály „PEFC“
 2. PEFC logo

Spoločnosti si môžu vytvoriť PEFC ochranné známky so svojim vlastným a jedinečným licenčným číslom pomocou generátora značiek PEFC. Generátor značiek PEFC je bezplatný online nástroj, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú tvorbu PEFC ochranných známok.

Prístup ku generátoru značiek PEFC majú všetky organizácie s platnou licenciou na používanie ochranných známok. Licenciu je možné získať po zaslaní žiadosti o vydanie licencie a podpísaní licenčnej zmluvy s PEFC Slovensko. Žiadosť o vydanie licencie sa zasiela online priamo prostredníctvom generátora značiek PEFC. Administratívny postup získanie licencii popisuje dokument ND SFCS 001 Vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok

Na používanie PEFC ochranných známok sa vzťahujú presne definované podmienky, ktoré uvádza technický dokument TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky (preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements).

PEFC ochranné známky sú k dispozícií pre nasledovné kategórie používateľov:

 1. Skupina A: Národné riadiace orgány a PEFC autorizované orgány
 2. Skupina B: Držitelia PEFC certifikátov a osvedčení o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov (certifikovaní vlastníci a obhospodarovatelia lesov)
 3. Skupina C: Držitelia PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca (COC certifikované výrobné a obchodné spoločnosti)
 4. Skupina D: Ostatní používatelia (obchodné a priemyselné združenia, maloobchodníci, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, certifikačné orgány, akreditačné orgány, vládne organizácie, mimovládne organizácie atď.)

Na používanie PEFC ochranných známok sa vzťahujú presne definované podmienky, ktoré uvádza technický dokument TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky (preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements).

Logo PEFC býva zvyčajne používané ako súčasť značiek PEFC. PEFC poskytuje dve značky na označovanie výrobkov a jednu značku pre propagačné účely (použitie mimo výrobkov):

Značky na označovanie výrobkov (iba pre COC certifikované spoločnosti - skupina C) 

 Značka "PEFC certifikované" - používa sa na označenie výrobkov, v ktorých:

 • je minimálne 70 % PEFC certifikovanej suroviny z lesa a drevín a obsah recyklovanej suroviny je menej ako 100 %,
 • zvyšná surovina pochádza z PEFC kontrolovaných zdrojov.

Pozn.: Znenie textovej informácie na značke je možné prispôsobiť obsahu surovín vo výrobku, napr. bez recyklovanej a kontrolovanej suroviny - pre bližšie info pozri Používanie PEFC ochranných známok pre skupinu C


Značka "PEFC recyklované" - používa sa na označenie výrobkov, ktoré obsahujú iba recyklovanú surovinu


Propagačné značky (pre všetkých používateľov - skupiny A, B, C, D)

Značka sa štandardne používa s textovou informáciou Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Iné druhy odkazov na značke prispôsobené potrebám jednotlivých používateľov (napr. vzdelávacie inštitúcie, maloobchodníci, certifikačné orgány) špecifikuje príloha 1 technického dokumentu TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky.

Všetky druhy štandardných značiek PEFC je možné jednoducho vytvárať v generátore značiek PEFC. V prípade špecifických požiadaviek môže používateľ požiadať o ich mimoriadne použitie.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru