Nakupuj zodpovedne

nakupujJednoduché rozhodnutie obstarávať alebo nakupovať výrobky označené značkami alebo logom PEFC môže mať oveľa širšie dôsledky než je len podpora trvalo udržateľnej spotreby.

Ak máte záujem urobiť správne etické rozhodnutie pri nákupe dreva alebo výrobkov z dreva ako je papier, nábytok alebo stavebný materiál, mali by ste si vždy vyberať PEFC certifikované výrobky, čím podporíte trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na celom svete.

Značkami a logom PEFC, ktorým sú označené výrobky z dreva a papiera informuje PEFC zákazníkov a spotrebiteľov o tom, že dané produkty pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Pri obhospodarovaní takýchto lesov sa dodržiavajú aj nasledovné princípy:

 • drevo sa ťaží do výšky prírastku
 • lesné porasty po ťažbe sú nepretržite obnovované
 • ochrana práv zamestnancov
 • podpora zamestnanosti na lokálnej úrovni
 • rešpektovanie vlastníckych práv a práv miestnych
 • komunít na využívanie lesa
 • zachovanie vzácnych lesných ekosystémov a voľne žijúcich rastlín a živočíchov
 • podpora mimoprodukčných funkcií lesa
 • zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov
 • kontrola pôvodu certifikovanej drevnej suroviny


Drevo - voľba pre trvalo udržateľnosť


nakupuj1Môžete dokonca pouvažovať o nahradení ostatných materiálov ako sú plasty, oceľ, hliník alebo cement drevom, pretože drevo poskytuje bezkonkurenčné environmentálne výhody, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému životnému štýlu. Lesy a lesné produkty sa vyznačujú mnohými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú ideálne postavenie medzi produktmi pre trvalo udržateľnú spotrebu:


Zmierňovanie klimatických zmien: Lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulovaní obsahu oxidu uhličitého v atmosfére. Zachytávajú oxid uhličitý a uskladňujú ho v dreve, pôde a biomase. Lesné produkty vrátane dreva, výrobkov z dreva a papiera dokážu uskladňovať oxid uhličitý niekoľko desaťročí. (Oxid uhličitý sa uvoľňuje iba ak drevo horí alebo sa rozkladá).

Možnosti substitúcie: Drevo je trvácne a pevné. Tieto charakteristiky ho predurčujú na použitie v stavebníctve. Mnohé štúdie tiež dokazujú, že výrobky z dreva sa počas ich životného cyklu spájajú s oveľa menším množstvom skleníkových plynov ako stavebné materiály obsahujúce oceľ, betón alebo hliník.

Energetická efektívnosť: Drevo a výrobky z dreva vyžadujú relatívne menej energie pri ich získavaní alebo ťažbe v porovnaní s inými zdrojmi. Rovnako, spaľovanie biomasy namiesto používanie tradičných fosílnych palív uvoľňuje pomerne menej oxidu uhličitého do atmosféry.

Zdroj príjmov, živobytia a zmierňovanie chudoby: Podiel lesníctva na svetovom hrubom domácom produkte je 3%. Lesy sú zdrojom živobytia a príjmov pre spoločenstvá na celom svete, predovšetkým v rozvojových krajinách.

Hodnotenia životného cyklu dokazujú, že drevo je dobrá voľba: Na rozdiel od ostatných zdrojov, ktorých ponuka je vyčerpateľná, alebo ktorých životný cyklus sa meria v desiatkach tisícoch alebo miliónov rokov, lesy predstavujú obnoviteľný zdroj s relatívne krátkym rastovým cyklom. Takto majú potenciál poskytovať produkty a služby nepretržite.

Žiadne odpadové vedľajšie produkty: Pri využívaní dreva a lesných produktov existuje potenciál nevytvárať žiaden odpad a tieto zdroje je možné kompletne využiť. Po vyťažení dreva je možné ťažbové zvyšky a biomasu spáliť za účelom výroby energie, drevnú štiepku, lístie a ihličie kompostovať a použiť v poľnohospodárstve a pri kultiváciách.


Používanie dreva z trvalo udržateľných zdrojov je prínosné z pohľadu environmentálneho, sociálneho a ekonomického.


nakupuj2Environmentálne prínosy

 • Zachováva a zväčšuje prírodné zdroje a obmedzuje ich vyčerpanie
 • Chráni ekosystémy, krajinu a súvisiacu biodiverzitu
 • Redukuje používanie energie a odpadu
 • Zľahčuje znečistenie ovzdušia a vody spôsobené toxickými emisiami
 • Ochraňuje prírodné funkcie životného prostredia a podporuje nepretržité plnenie základných produktov a služieb


Sociálne prínosy

 • Chráni zdroj živobytia a prispieva k zmierňovaniu chudoby
 • Zlepšuje ochranu práv pôvodného obyvateľstva a chudobných spoločenstiev, predovšetkým tam, kde sú nedostatočne definované práva k využívaniu pôdy
 • Podporuje zamestnanosť na lokálnej úrovni
 • Zabezpečuje súlad s legislatívou a vedie k väčšej ochrane a vymožiteľnosti pracovných práv a podmienok
 • Prispieva k zlepšovaniu zdravia ľudí prostredníctvom redukovania znečistenia a toxického odpadu.


Ekonomické prínosy

 • Poskytuje dlhodobý zdroj príjmov
 • Zastavuje nárast nákladov súvisiacich s nedostatkom zdrojov a výrobkov
 • Znižuje náklady súvisiace s daňami a poplatkami ako aj pokutami za nesprávne nakladanie s odpadmi a ostatnými vedľajšími produktmi
 • Podporuje inovácie prostredníctvom rozvoja alternatívnych a nových technológií, ktoré vedú k novým zdrojom príjmov 

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru