Revidované dokumenty

15.11.2021

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko schválilo dňa 11.11.2021 revidované technické dokumenty SFCS nasledovne:

TD SFCS 1001:2021 Slovenský systém certifikácie lesov – popis a súvislosti 

TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky

TD SFCS 1003:2021 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky, Príloha 1

TD SFCS 1005:2021 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch


Revidované technické dokumenty SFCS boli spolu so správou z revízie zaslané Rade PEFC na posúdenie zhody s medzinárodnými požiadavkami PEFC a následné medzinárodné uznanie členmi Rady PEFC. Prílohy k správe sú dostupné na požiadanie na sekretariáte PEFC Slovensko.


1.9.2022

Na základe výsledkov správy medzinárodného posudzovania revidovanej schémy SFCS boli do technického dokumentu TD SFCS 1003:2021 zapracované požadované zmeny. Konečné verzie revidovaných technických dokumentov:

TD SFCS 1001:2021 Slovenský systém certifikácie lesov – popis a súvislosti 

TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky

TD SFCS 1003:2021, Vydanie 1 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky, Príloha 1

TD SFCS 1005:2021 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru