Revidované dokumenty

15.11.2021

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko schválilo dňa 11.11.2021 revidované technické dokumenty SFCS nasledovne:

TD SFCS 1001:2021 Slovenský systém certifikácie lesov – popis a súvislosti 

TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky

TD SFCS 1003:2021 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky, Príloha 1

TD SFCS 1005:2021 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch


Revidované technické dokumenty SFCS boli spolu so správou z revízie zaslané Rade PEFC na posúdenie zhody s medzinárodnými požiadavkami PEFC a následné medzinárodné uznanie členmi Rady PEFC. Prílohy k správe sú dostupné na požiadanie na sekretariáte PEFC Slovensko.

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 320 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 260

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,226 mil. ha
    Počet C-o-C: 115

(september 2021)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru