Revízia SFCS 2019-2021

Oznámenie o začatí revízie dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov

9.12.2019

PEFC Slovensko otvára revíziu dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS). Podľa požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC musia byť normatívne dokumenty národných lesných certifikačných schém preskúmané najneskôr 5 rokov od dátumu schválenia národného štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL). Aktuálna verzia Slovenského systému certifikácie lesov bola schválená valným zhromaždením PEFC Slovensko 12.12.2014 a uznaná Radou PEFC 14.1.2016 na obdobie 5 rokov.

Cieľom v poradí tretej revízie SFCS je implementácia nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC a národnej legislatívy, ako i praktických skúseností z doterajšieho využívania národného certifikačného systému. 

Rozsah revízie je určený s ohľadom na závažnosť pripomienok záujmových skupín, ktoré PEFC Slovensko prijalo k súčasne platnej dokumentácií a výsledkov porovnávacej analýzy. Spolu s časovým harmonogramom je detailne rozpracovaný v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS, ktorý schválila Rada PEFC Slovensko 4.12.2019. 

Samotnú revíziu dokumentov bude technicky a organizačne administrovať sekretariát PEFC Slovensko a zabezpečovať technická komisia, ktorej členov menuje Rada PEFC Slovensko na základe nominácii prijatých od záujmových skupín. Členovia technickej komisie musia mať skúsenosti v oblasti, na ktorú sa revidované dokumenty vzťahujú, predmet ich odbornej činnosti alebo záujmu by mal byť dotknutý samotným dokumentom, resp. môžu ovplyvniť samostatnú implementáciu dokumentu. 

Proces revízie dokumentov SFCS je otvorený pre všetky záujmové skupiny prostredníctvom nominovania svojich zástupcov za členov technickej komisie, pripomienkovania rozsahu a procesu revízie, ako i pripomienkovania vytvoreného návrhu technických dokumentov v procese verejných konzultácii. 

PEFC Slovensko si Vás týmto dovoľuje pozvať na proces revízie SFCS a ponúka Vám možnosť navrhnúť svojho zástupcu za člena technickej komisie. Členov technickej komisie pre revíziu dokumentov SFCS z doručených návrhov vyberie Rada PEFC Slovensko tak, aby bolo zabezpečené rovnomerné zastúpenie a rozhodovanie podľa kategórií záujmových skupín s ohľadom na predmet dokumentu, pričom žiadna z kategórii záujmových skupín nesmie v procese prevládať alebo byť dominantná. Vybratých členov technickej komisie vyrozumie sekretariát PEFC Slovensko v priebehu apríla 2020.

PEFC Slovensko zároveň ponúka možnosť pripomienkovať rozsah a postup revízie dokumentov, ktorý je uvedený v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS.

Nominácie za členov technickej komisie s uvedením ich odborného zamerania alebo predmetu záujmu a pripomienky k rozsahu a procesu revízie dokumentov SFCS môžete zasielať do 29. februára 2020 na adresu kontaktného miesta písomne alebo elektronicky:

PEFC Slovensko
T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen
Tel: 045 5206 444
Fax: 045 5206 050
www.pefc.sk
info@pefc.sk

Tlačová správa k zahájeniu revízie SFCS

PEFC Slovensko uchováva všetky informácie týkajúce sa procesu tvorby štandardov a procesu preskúmania. Informácie sú k dispozícií na web stránke alebo na požiadanie na info@pefc.sk.

Upravený časový harmonogram revízie SFCS schválený Radou PEFC Slovensko 11.9.2020. 

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru