Verejné konzultácie

Oznámenie o začatí verejných konzultácií k dokumentom Slovenského systému certifikácie lesov

18.8.2014

PEFC Slovensko otvára verejné kozultácie k dokumentom Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS). 

Cieľom verejného pripomienkovania je umožniť jednotlivcom, laickej a odbornej verejnosti, ako aj všetkým záujmovým skupinám aktívne sa zapojiť do procesu tvorby dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS), ktorý definuje základné princípy a požiadavky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Slovenskej republike. 

Návrh revidovanej dokumentácie SFCS určený na verejné pripomienkovanie je výsledkom práce členov technickej komisie zastupujúcich rôzne záujmové skupiny. Práca technickej komisie vychádza zo schválených postupov a je založená na konštruktívnej diskusii s cieľom odporučiť na verejné konzultácie dokumenty SFCS prijaté na základe dohodnutého princípu konsenzu. 

Dokumenty učené na verejné konzultácie:

PND SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifkácie lesov - popisPripomienkový formulár k PND SFCS 1001:2014
PND SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu lesovPripomienkový formulár k PND SFCS 1002:2014
PND SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesovPripomienkový formulár k PND SFCS 1003:2014
PND SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesochPripomienkový formulár k PND SFCS 1005:2014


Pripomienky, návrhy a komentáre k predloženým dokumentom je možné zasielať najneskôr do 19.10.2014 prostredníctvom pripomienkových formulárov elektronicky na info@pefc.sk   alebo písomne na adresu združenia PEFC Slovensko:

PEFC Slovensko
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel: 045 5206 444
Fax: 045 5206 050
www.pefc.sk
info@pefc.sk

Tlačová správa k zahájeniu verejných konzultácií k dokumentom SFCS

 
21.10.2014

V rámci verejných konzultácii boli k NDP SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prijaté nasledovné pripomienky:

Prijaté pripomienky z verejných konzultácií


7.11.2014

Technická komisia pre revíziu dokumentácie SFCS prerokovala pripomienky z verejných konzultácií k PND SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a po vzájomnej dohode členov došlo k úprave znenia predmetných kapitol:

Znenie prerokovaných a schválených pripomienok technickou komisiou

NDP SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospdoarovania lesov so zapracovanými pripomienkami z verejných konzultácií

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru