Technická komisia

Zloženie technickej komisie pre revíziu dokumentov SFCS

Meno

Organizácia

Adresa

E-mail

Ing. Ján Bučan

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Lesnícka 23
962 63 Pliešovce

bucan@vlm.sk

Ing. Alena Ábelová

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

alena.abelova@lesy.sk

Ing. Ján Mozola

Združenie vlastníkov spoločenstevných
a súkromných lesov BB kraja

Študentská 20
961 37 Zvolen

mozola@euroforest.sk

Ing. Štefan Orolín

Združenie obecných lesov SR

J. Kráľa 14
960 01 Zvolen

orolin@mcnet.sk

Ing. Daniel Ruman

PRP s.r.o.

Železničná 1068
990 01 Veľký Krtíš

ruman@prp.sk

Ing. Jozef Hano

Združenie podnikateľov a živnostníkov
pracujúcich v lesnom hospodárstve SR

Velčice 530
913 04 Chocholná – Velčice

hanojozef@atlas.sk

Ing. Martin Súnok

Slovwood Ružomberok, a.s.

Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok

martin.sunok@mondigroup.sk

Ing. Dušan Taška

Spektrum, s.r.o.

Železničná 4
966 01 Hlinník nad Hronom

taskad@spektrum1.sk

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

salka@tuzvo.sk

Ing. Roman Bies, CSc.

Štátna ochrana prírody SR

Tajovského 28
974 01 Banská Bystrica

roman.bies@sopsr.sk

Ing. Matej Schwarz

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

matej.schwarz@nlcsk.org

Ing. Tibor Jančok

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Sekcia lesnícka

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

tibor.jancok@land.gov.sk

Ing. Daniel Kindernay, PhD.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica

daniel.kindernay@svp.sk

RNDr. Peter Straka, PhD.

Združenie miest a obcí Slovenska

Bezručova 9
811 09 Bratislava

pestraba@gmail.com

Ing. Róbert Zlocha

Slovenská lesnícka komora

Študentská 20
960 01 Zvolen

robert.zlocha.lbb@3s.land.gov.sk

Ing. Marian Šturcel

OZ Zachráňme tatranského kamzíka
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Vysoké Tatry

Poštový priečinok 3
059 60 Tatranská Lomnica

msturcel@lesytanap.sk


1. zasadnutie technickej komisie
pre revíziu technických dokumentov SFCS sa konalo 24.4.2014 vo Zvolene. Hlavným cieľom stretnutia bolo predstaviť obsahový zámer revízie členom technickej komisie a oboznámiť ich s náplňou práce pri revidovaní dokumentov.

1 TK 2014-04-24 1 TK 2014-04-24a


2. zasadnutie technickej komisie
pre revíziu technických dokumentov SFCS sa konalo 12.8.2014 vo Zvolene. Hlavným cieľom stretnutia bolo prerokovať pripomienky vznesené členmi komisie k prípravným návrhom technických dokumentov a spoločne rozhodnúť o konečnej podobe technických dokumentov, ktoré budú predmetom verejného pripomienkovania.

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru