Revidované dokumenty - Revidované dokumenty

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Revidované dokumenty

19.12.2014

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko schválilo dňa 12.12.2014 revidované technické dokumenty SFCS nasledovne:

TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie lesov - popis

TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu lesov

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indkátory trvalo udržateľného obhospodaovania lesov

TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov

Revidované technické dokumenty SFCS boli spolu so správou z revízie zaslané Rade PEFC na hodnotenie zhody s medzinárodnými požiadavkami PEFC a následné medzinárodné uznanie členmi Rady PEFC. Prílohy k správe sú dostupné na požiadanie na sekretariáte PEFC Slovensko.

 

14.1.2016

Podľa odporúčaní medzinárodného posudzovateľa revidovanej schémy SFCS boli do technických dokumentov SFCS 1002:2014 a 1005:2014 zapracované požadované informácie. Konečné verzie revidovaných technických dokumentov:

TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie lesov - popis

TD SFCS 1002:2014 V2 Pravidlá pre certifikáciu lesov

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

TD SFCS 1005:2014 V2 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov