Revidované dokumenty

19.12.2014

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko schválilo dňa 12.12.2014 revidované technické dokumenty SFCS nasledovne:

TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie lesov - popis

TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu lesov

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indkátory trvalo udržateľného obhospodaovania lesov

TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov

Revidované technické dokumenty SFCS boli spolu so správou z revízie zaslané Rade PEFC na hodnotenie zhody s medzinárodnými požiadavkami PEFC a následné medzinárodné uznanie členmi Rady PEFC. Prílohy k správe sú dostupné na požiadanie na sekretariáte PEFC Slovensko.

 
14.1.2016

Podľa odporúčaní medzinárodného posudzovateľa revidovanej schémy SFCS boli do technických dokumentov SFCS 1002:2014 a 1005:2014 zapracované požadované informácie. Konečné verzie revidovaných technických dokumentov:

TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie lesov - popis

TD SFCS 1002:2014 V2 Pravidlá pre certifikáciu lesov

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

TD SFCS 1005:2014 V2 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov 

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 291 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 612

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet C-o-C: 111

(december 2023)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru