Medzinárodné uznanie SFCS - Medzinárodné uznanie

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Medzinárodné uznanie SFCS

Medzinárodná Rada PEFC dňa 14.1.2016 opätovne uznala Slovenský systém certifikácie lesov za súčasť systému PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov. Nové revidované dokumenty národného systému, ktoré sú výsledkom revízie dokumentácie v rokoch 2014 a 2015 vstúpili do platnosti 1.10.2015 a po ročnom prechodnom období budú platné pre všetkých účastníkov certifikácie lesov v SR. Proces revízie dokumentov, medzinárodné posudzovanie zhody s požiadavkami Rady PEFC a konečná dokumentácia sú k dispozícií na http://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2014-2015

Správa z medzinárodného posudzovania revidovaného systému SFCS s požiadavkami Rady PEFC