Revízia SFCS 2014-2015

Oznámenie o začatí revízie dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov

endorsement-process

5.2.2014

PEFC Slovensko otvára revíziu dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS). Podľa požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC je potrebné, aby normatívne dokumenty národných lesných certifikačných schém boli revidované minimálne raz za päť rokov. Aktuálna verzia SFCS bola uznaná medzinárodnou Radou PEFC 28.7.2010 na obdobie do 28.7.2015 (certifikát o uznaní). 

Cieľom v poradí druhej revízie SFCS je implementácia nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC a národnej legislatívy, ako i praktických skúseností z doterajšieho využívania národného certifikačného systému.

Rozsah revízie je stanovený na základe preskúmania súčasne platnej dokumentácie a je detailne rozpracovaný v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS, ktorý schválila Rada PEFC Slovensko. Postup revízie sa riadi podľa požiadaviek dokumentu ND SFCS 002 Tvorba a revízia dokumentov SFCS.

Predmetom  revízie sú dokumenty:

TD SFCS 1001:2009 Slovenský systém certifikácie lesov – popis

TD SFCS 1002:2009 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch

TD SFCS 1003:2009 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

TD SFCS 1005:2009 Požiadavky na vykonávanie auditov a na akreditáciu certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu hospodárenia v lesoch

Hlavné fázy revízie a ich časový harmonogram je nasledovný:

Fázy revízie

Časový harmonogram

Fáza tvorby zámeru

1/2014

Fáza prípravy dokumentu

2-5/2014

Fáza tvorby dokumentu

6/2014

Fáza pripomienkovania

7-9/2014

Fáza schvaľovania

10-11/2014

Fáza zverejnenia

11/2014

 

Samotnú revíziu dokumentov bude technicky a organizačne administrovať sekretariát PEFC Slovensko a zabezpečovať technická komisia, ktorej členov menuje Rada PEFC Slovensko na základe nominácii prijatých od záujmových skupín. Členovia technickej komisie musia mať skúsenosti v oblasti, na ktorú sa revidované dokumenty vzťahujú, predmet ich odbornej činnosti alebo záujmu by mal byť dotknutý samotným dokumentom, resp. môžu ovplyvniť samostatnú implementáciu dokumentu.

Proces revízie dokumentov SFCS je otvorený pre všetky záujmové skupiny prostredníctvom nominovania svojich zástupcov za členov technickej komisie, pripomienkovania rozsahu a procesu revízie, ako i pripomienkovania vytvoreného návrhu technických dokumentov v procese verejných konzultácii.

PEFC Slovensko si týmto dovoľuje pozvať všetky relevantné záujmové skupiny nominovať  svojich zástupcov za členov technickej komisie pre revíziu dokumentov SFCS. Zároveň ponúka možnosť pripomienkovať rozsah a postup revízie dokumentov, ktorý je uvedený v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS.

Nominácie za členov technickej komisie s uvedením ich odborného zamerania alebo záujmu a pripomienky k rozsahu a procesu revízie dokumentov SFCS môžete zasielať do 28. februára 2014 na adresu kontaktného miesta písomne alebo elektronicky:

PEFC Slovensko
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel: 045 5206 444
Fax: 045 5206 050
www.pefc.sk
info@pefc.sk

 

Tlačová správa k zahájeniu revízie SFCS

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru