Priebežné pripomienkovanie dokumentov SFCS - Priebežné pripomienkovanie dokumentov SFCS

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Priebežné pripomienkovanie dokumentov SFCS

commentPostupy PEFC Slovensko pre tvorbu, preskúmanie a revíziu dokumentov SFCS (ND SFCS 002) umožňujú používateľom systému PEFC, držiteľom certifikátov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca lesných produktov, ako i všetkým záujmovým skupinám priebežne zasielať požiadavky na informácie, podnety, pripomienky, sťažnosti a odvolania týkajúce sa požiadaviek Slovenského systému certifikácie lesov.

Prijaté podnety a pripomienky slúžia na kontinuálne zlepšovanie kvality a fungovania Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) v priebehu preskúmania a revízie certifkačného systému. Každá prijatá sťažnosť alebo odvolanie sa rieši prostredníctvom postupov PEFC Slovensko na riešenie a prešetrenie sťažnosí a odvolaní (ND SFCS 004).

Žiadosti o informácie, názory, podnety, pripomienky a sťažnosti zasielajte prostredníctvom e-mailu info@pefc.sk alebo poštou na adresu PEFC Slovensko, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen. 

V prípade pripomienok týkajúcich sa konkrétneho znenia technických dokumentov SFCS  môžete použiť pripomienkový formulár.