Priebežné pripomienkovanie dokumentov SFCS

commentPostupy PEFC Slovensko pre tvorbu, preskúmanie a revíziu dokumentov SFCS (ND SFCS 002) umožňujú používateľom systému PEFC, držiteľom certifikátov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca lesných produktov, ako i všetkým záujmovým skupinám priebežne zasielať požiadavky na informácie, podnety, pripomienky, sťažnosti a odvolania týkajúce sa požiadaviek Slovenského systému certifikácie lesov.

Prijaté podnety a pripomienky slúžia na kontinuálne zlepšovanie kvality a fungovania Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) v priebehu preskúmania a revízie certifkačného systému. Každá prijatá sťažnosť alebo odvolanie sa rieši prostredníctvom postupov PEFC Slovensko na riešenie a prešetrenie sťažnosí a odvolaní (ND SFCS 004).

Žiadosti o informácie, názory, podnety, pripomienky a sťažnosti zasielajte prostredníctvom e-mailu info@pefc.sk alebo poštou na adresu PEFC Slovensko, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen.  

V prípade pripomienok týkajúcich sa konkrétneho znenia technických dokumentov SFCS  môžete použiť pripomienkový formulár.

Zašlite svoj podnet alebo pripomienku

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru