Mimoriadna revízia SFCS 2011-2013

V novembri 2010 schválilo valné zhromaždenie PEFC tri nové štandardy (PEFC ST 1001:2010, PEFC ST 1002:2010 a PEFC ST 1003:2010), ktorých požiadavky mali národné riadiace orgány povinnosť implementovať do národných schém v prechodnom období do 30 mesiacov t.j. do 13. mája 2013. Rada riaditeľov PEFC na svojom zasadnutí 3.2.2011 rozhodla, že posudzovanie implementácie požiadaviek nových PEFC štandardov do národných schém sa bude pokladať za mimoriadne a ad hoc posudzovanie. Toto hodnotenie v žiadnom prípade nenahrádzalo periodickú revíziu PEFC uznaných schém a nemalo teda vplyv na obdobie platnosti aktuálnych schém. V procese mimoriadnej revízie bolo potrebné vypracovať komparatívnu analýzu na porovnanie nových PEFC požiadaviek s platnými požiadavkami SFCS. Na základe výsledkov komparatívnej analýzy Rada PEFC Slovensko skonštatovala, že okrem normatívnych pravidiel na tvorbu a revíziu schém, ktoré boli v rámci mimoriadnej revízie aktualizované (ND SFCS 002), SFCS vyhovuje medzinárodným požiadavkám PEFC. V procese mimoriadneho medzinárodného hodnotenia SFCS nezávislá hodnotiteľská organizácia Indufor Oy  skonštatovala úplnú zhodu SFCS s medzinárodnými požiadavkami PEFC. Záverečná správa z mimoriadnej revízie SFCS bola vypracovaná koncom novembra 2013.

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru