Tvorba dokumentov

gaZákladné požiadavky na tvorbu dokumentácie národných certifikačných schém definuje Rada PEFC. PEFC zakladá svoj benchmark trvalo udržateľnosti na širokom konsenze spoločnosti vyjadrenom v celosvetovo rešpektovaných medzinárodných a medzivládnych procesoch a predpisoch. Základné dokumenty Rady PEFC podporujú environmentálne vhodné, sociálne opodstatnené a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. V zmysle myšlienky „Mysli globálne, konaj lokálne“ vyžaduje Rada PEFC, aby dokumenty národných schém spĺňali túto základnú požiadavku trvalo udržateľnosti.

Proces tvorby dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov iniciuje združenie PEFC Slovensko, ktoré predstavuje národný riadiaci orgán PEFC v SR. Postup tvorby a pravidelnej päťročnej revízie systému definuje dokument ND SFCS 002 Tvorba a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov. Samotnú tvorbu, resp. revíziu dokumentov vykonáva Technická komisia, ktorá je vytvorená zo zástupcov všetkých zainteresovaných strán a jej rozhodovanie vychádza z princípu dosiahnutia konsenzu. Proces tvorby dokumentov zahŕňa verejné konzultácie v trvaní minimálne 60 dní a v prípade tvorby nového systému sa vyžaduje jeho pilotné testovanie. Formálne schválenie dokumentácie a zmien Slovenského systému certifikácie lesov prebieha prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení členov združenia PEFC Slovensko.

tvorba-dokumentov1Schválená národná dokumentácia SFCS je predmetom medzinárodného posudzovania, v rámci ktorého vybraný medzinárodný posudzovateľ zhodnotí úroveň národnej certifikačnej schémy prostredníctvom hodnotenia zhody s požiadavkami Rady PEFC. Súčasťou posudzovania sú i 60 dňové medzinárodné verejné konzultácie. Záverečná správa z posudzovania SFCS s požiadavkami Rady PEFC je pripomienkovaná a hodnotená panelom expertom Rady PEFC, čím sa kladie dôraz na zvýšenie kvality medzinárodných hodnotení. Na základe odporúčaní medzinárodného posudzovateľa a Rady riaditeľov PEFC je národná schéma predmetom oficiálneho schválenia a medzinárodného uznania všetkými členmi Rady PEFC. Slovenský systém certifikácie lesov bol uznaný Radou PEFC 12.8.2005 a následne jeho súčasná revidovaná verzia dňa 28.7.2010 na obdobie 5 rokov. Potvrdením uznania je certifikát o uznaní SFCS za súčasť systému PEFC.

V rokoch 2010-2013 prebiehala z iniciatívy Rady PEFC mimoriadna revízia SFCS.

V roku 2014 odštartovala 2. periodická revízia SFCS. Medzinárodná Rada PEFC dňa 14.1.2016 opätovne uznala Slovenský systém certifikácie lesov za súčasť systému PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov. Nové revidované dokumenty národného systému, ktoré sú výsledkom revízie dokumentácie v rokoch 2014 a 2015 vstúpili do platnosti 1.10.2015.

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru