Technické dokumenty

Slovenský systém certifikácie lesov pozostáva zo súboru technických dokumentov, ktoré definujú základné východiská certifikačnej schémy, kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, formy a nástroje na hodnotenie trvalo udržateľného  obhospodarovania lesov, požiadavky na hodnotenie treťou stranou a mechanizmus dôveryhodného prenosu informácií o pôvode dreva do výrobkov. Dodržiavanie požiadaviek a postupov Slovenského systému certifikácie lesov je predpokladom pre označovanie výrobkov logom PEFC. Slovenský systém certifikácie lesov tvoria 4 národné technické dokumenty a 3 medzinárodné dokumenty Rady PEFC.

Slovenský systém certifikácie lesov - popis (TD SFCS 1001:2014) 

Dokument podáva ucelené informácie o podstate certifikácie lesov a spotrebiteľského reťazca. Vymedzuje základné definície, prvky a postupy, úlohy, povinnosti a previazanosť zúčastnených strán v procese certifikácie.

Stiahnuť


Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch (TD SFCS 1002:2014) 

Dokument stanovuje ciele a popisuje schému regionálnej certifikácie, špecifikuje úlohy a povinnosti pre žiadateľa o certifikáciu a usmerňuje konanie a určuje podmienky pre vlastníkov/obhospodarovateľov lesov pri podávaní žiadostí o vstup do certifikácie.

Stiahnuť


Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TD SFCS 1003:2014) 

Dokument obsahuje súbory kritérií, subkritérií a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pre hodnotenie na úrovni regiónu ako celku a na úrovni jednotlivého obhospodarovateľa.

Stiahnuť


Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - požiadavky (TD SFCS 1004:2013)

Dokument obsahuje požiadavky na spotrebiteľský reťazec, ktoré musí splniť organizácia, aby jej vyhlásenia alebo značky, ktoré sa vzťahujú k pôvodu suroviny použitej vo výrobkoch určených na predaj alebo spracovanie, boli uznané za hodnoverné a spoľahlivé. Hlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a recyklovanej suroviny.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products - requirements, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC.

Stiahnuť

Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín - požiadavky (TD SFCS 1004:2020)

Dokument obsahuje požiadavky obsahuje požiadavky na spotrebiteľský reťazec, ktoré musí splniť organizácia, aby mohla pre odberateľov používať vyhlásenia vzťahujúce sa k pôvodu suroviny vo výrobkoch pochádzajúcej z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, recyklovanej suroviny a PEFC kontrolovaných zdrojov.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

Prechodné obdobie technického dokumentu je 14.2.2022. Po tomto dátume nahrádza dokument predchádzajúcu verziu TD SFCS 1004:2013.

Stiahnuť


Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch (TD SFCS 1005:2014) 

Dokument stanovuje špecifické a usmerňujúce požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov obhospodarovania lesov Slovenského systému certifikácie lesov s cieľom určiť zhodu systému obhospodarovania lesov s kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Stiahnuť


Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec (TD SFCS 1006:2013) 

Dokument stanovuje špecifické a usmerňujúce požiadavky na orgány vykonávajúce hodnotenie a certifikáciu spotrebiteľského reťazca lesných produktov.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2003:2012 Requirements for certification bodies operating certification against the PEFC international chain of custody standard, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC.

Stiahnuť

Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec (TD SFCS 1006:2020) 

Dokument obsahuje dodatočné, schéme špecifické požiadavky, ktoré musia plniť certifikačné orgány, ktoré vykonávajú certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard

Prechodné obdobie technického dokumentu je 14.2.2022. Po tomto dátume nahrádza dokument predchádzajúcu verziu TD SFCS 1006:2013.

Stiahnuť


Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike (TD SFCS 1007:2009) 

Dokument obsahuje požiadavky na používateľov loga PEFC, ktoré sa vzťahujú k zabezpečeniu presného, kontrolovateľného, relevantného a nezavádzajúceho používania loga PEFC a príslušných vyhlásení.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2008 „PEFC logo usage rules - requirements, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC.

Stiahnuť

Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky (TD SFCS 1007:2020) 

Dokument obsahuje požiadavky na používateľov ochranných známok PEFC na zabezpečenie presného, overiteľného, relevantného a nezavádzajúceho používania loga PEFC, iniciál PEFC a súvisiacich vyhlásení alebo tvrdení.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements

Prechodné obdobie technického dokumentu je 14.2.2022. Po tomto dátume nahrádza dokument predchádzajúcu verziu TD SFCS 1007:2009. 

Stiahnuť

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 320 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 260

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,196 mil. ha
    Počet C-o-C: 116

(jún2022)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru