Technické dokumenty

Slovenský systém certifikácie lesov pozostáva zo súboru technických dokumentov, ktoré definujú základné východiská certifikačnej schémy, kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, formy a nástroje na hodnotenie trvalo udržateľného  obhospodarovania lesov, požiadavky na hodnotenie treťou stranou a mechanizmus dôveryhodného prenosu informácií o pôvode dreva do výrobkov. Dodržiavanie požiadaviek a postupov Slovenského systému certifikácie lesov je predpokladom pre používanie PEFC ochranných známok. Slovenský systém certifikácie lesov tvoria 4 národné technické dokumenty pre certifikáciu udržateľného obhospodarovania lesov a 3 medzinárodné dokumenty Rady PEFC pre certifikáciu COC a používanie PEFC ochranných známok.

Slovenský systém certifikácie lesov - popis a súvislosti (TD SFCS 1001:2021) 

Tento dokument podáva ucelené informácie o podstate a súvislostiach certifikácie lesov a spotrebiteľského reťazca. Vymedzuje základné definície, prvky a postupy, úlohy, povinnosti a previazanosť zúčastnených strán v procese certifikácie tak, ako sú určené v medzinárodných dokumentoch Rady PEFC.

Stiahnuť dokument


Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky (TD SFCS 1002:2021) 

Dokument popisuje organizáciu a riadenie skupinovej formy certifikácie lesov. Podrobne stanovuje ciele a popisuje schému skupinovej certifikácie, špecifikuje úlohy a povinnosti pre zástupcu skupiny a usmerňuje konanie a určuje podmienky účasti vlastníkov/obhospodarovateľov lesov v skupinovej certifikácii.

Stiahnuť dokument


Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky, Vydanie 1 (TD SFCS 1003:2021) 

Dokument predstavuje súbor požiadaviek slúžiaci na kvalifikované, nezávislé a objektívne posúdenie úrovne hospodárenia v lesoch. Ich dodržiavanie je nevyhnutným predpokladom na vydanie certifikátu potvrdzujúceho, že lesy sú obhospodarované v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Stiahnuť dokument

Príloha 1


Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín - požiadavky (TD SFCS 1004:2020)

Dokument obsahuje požiadavky obsahuje požiadavky na spotrebiteľský reťazec, ktoré musí splniť organizácia, aby mohla pre odberateľov používať vyhlásenia vzťahujúce sa k pôvodu suroviny vo výrobkoch pochádzajúcej z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, recyklovanej suroviny a PEFC kontrolovaných zdrojov.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

Stiahnuť dokument


Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch (TD SFCS 1005:2021) 

Dokument vymedzuje špecifické a usmerňujúce požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu obhospodarovania lesov tak, aby bola umožnená vzájomná porovnateľnosť výsledkov certifikácie a vydaných certifikátov s inými certifikačnými systémami v oblasti lesného hospodárstva.

Stiahnuť dokument


Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec (TD SFCS 1006:2020) 

Dokument obsahuje dodatočné, schéme špecifické požiadavky, ktoré musia plniť certifikačné orgány, ktoré vykonávajú certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard

Stiahnuť dokument


Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky (TD SFCS 1007:2020) 

Dokument obsahuje požiadavky na používateľov ochranných známok PEFC na zabezpečenie presného, overiteľného, relevantného a nezavádzajúceho používania loga PEFC, iniciál PEFC a súvisiacich vyhlásení alebo tvrdení.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements

Stiahnuť dokument

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru