Ostatné dokumenty

Ostatné dokumenty sú pomocné a referenčné dokumenty potrebné pre fungovanie certifikačného systému. 


Stanovy PEFC Slovensko 

Základný dokument, ktorým sa riadi fungovanie združenia PEFC Slovensko.

Download


Národné kritéria a indikátory na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska 

Národné kritéria a indikátory na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska sú vypracované na základe „Zdokonalených Pan-európskych indikátorov pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“ v znení prijatom na „Stretnutí MCPFE na úrovni expertov“ 7. a 8. októbra 2002, Viedeň, Rakúsko.

DownloadHodnotenie SFCS s požiadavkami Rady PEFC (2010)

Správa nezávislého posudzovateľa hodnotí súlad SFCS s požiadavkami Rady PEFC z prvej revízie SFCS 2009-2010. Správa je podkladom pre Radu riaditeľov PEFC, panel expertov a členské štáty Rady PEFC, ktoré na základe výsledkov správy rozhodujú o uznaní Slovenského systému certifikácie lesov za súčasť systému PEFC. Správu vypracovala nezávislá hodnotiteľská spoločnosť Systain Consulting z Nemecka.

DownloadHodnotenie SFCS s požiadavkami Rady PEFC (2015)

Správa nezávislého posudzovateľa hodnotí súlad SFCS s požiadavkami Rady PEFC z druhej revízie SFCS 2014-2015. Správa je podkladom pre Radu riaditeľov PEFC, panel expertov a členské štáty Rady PEFC, ktoré na základe výsledkov správy rozhodujú o uznaní Slovenského systému certifikácie lesov za súčasť systému PEFC. Správu vypracovala nezávislí hodnotitelia Joern Ackermann & Andreas Konoell Consulting z Nemecka.

DownloadPolitika a ciele obhospodarovateľa lesov

Vzor politiky a cieľov obhospodarovateľa lesov, prostredníctvom ktorých obhospodarovateľ demonštruje svoj záväzok rešpektovať PEFC štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov ako dôveryhodný, medzinárodne uznávaný a efektívny postup zabezpečujúci dlhodobú prosperitu a stabilitu využívania všetkých funkcií lesov pre prospech spoločnosti.  

DownloadTrvanie auditu

Výklad PEFC Slovensko pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov. Výklad má zaistiť jednotné uplatňovanie záväzného dokumentu SNAS MSA - CS/11 Stanovenie doby trvania auditov QMS a EMS (IAF MD 5 : 2013) pri certifikačných orgánoch certifikujúcich v rámci Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) systémy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle všeobecných požiadaviek STN EN ISO/IEC 17021:2011 a technických požiadaviek Slovenského systému certifikácie lesov uvedených v technických dokumentoch TD SFCS 1001:2014, TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014, TD SFCS 1005:2014 a TD SFCS 1007:2009, ktoré sú záväzné pre pracovníkov akreditačného orgánu a certifikačné orgány.  

Download
Chybné plnenie indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov podľa TD SFCS 1003:2014

Výklad PEFC Slovensko pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov. Výklad poskytuje návod pre spresnenie, zjednotenie a harmonizáciu činnosti nezávislého certifikačného orgánu pri klasifikovaní súladu alebo nesúladu medzi úrovňou obhospodarovania lesov preverovaného subjektu s kritériami a indikátormi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek Slovenského systému certifikácie lesov.  

DownloadPolitika kvality PEFC Slovensko


Politika kvality PEFC Slovensko definuje význam a úlohy PEFC certifikácie a popisuje základné ciele kvality, ktorých dodržiavaním združenie realizuje svoju integračnú úlohu pri zodpovednom obhospodarovaní lesov a rozumnom využívaní produktov a služieb lesov v prospech občanov SR, medzinárodného spoločenstva a v prospech zachovania priaznivých podmienok života na zemi.

DownloadPEFC produktové kategórie

Dokument poskytuje prehľad kategórií PEFC výrobkov, ktorí sú používané certifikačnými orgánmi na definovanie rozsahu PEFC certifikácie uvádzaného na certifikáte spotrebiteľského reťazca.  

Download


PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 291 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 612

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,250 mil. ha
    Počet C-o-C: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru