Ostatné dokumenty

Ostatné dokumenty sú pomocné a referenčné dokumenty potrebné pre fungovanie certifikačného systému. 

Stanovy PEFC Slovensko 

Základný dokument, ktorým sa riadi fungovanie združenia PEFC Slovensko.

Download


Národné kritéria a indikátory na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska 

Národné kritéria a indikátory na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska sú vypracované na základe „Zdokonalených Pan-európskych indikátorov pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“ v znení prijatom na „Stretnutí MCPFE na úrovni expertov“ 7. a 8. októbra 2002, Viedeň, Rakúsko.

Download


Hodnotenie SFCS s požiadavkami Rady PEFC (2010)

Správa nezávislého posudzovateľa hodnotí súlad SFCS s požiadavkami Rady PEFC z prvej revízie SFCS 2009-2010. Správa je podkladom pre Radu riaditeľov PEFC, panel expertov a členské štáty Rady PEFC, ktoré na základe výsledkov správy rozhodujú o uznaní Slovenského systému certifikácie lesov za súčasť systému PEFC. Správu vypracovala nezávislá hodnotiteľská spoločnosť Systain Consulting z Nemecka.

Download


Hodnotenie SFCS s požiadavkami Rady PEFC (2015)

Správa nezávislého posudzovateľa hodnotí súlad SFCS s požiadavkami Rady PEFC z druhej revízie SFCS 2014-2015. Správa je podkladom pre Radu riaditeľov PEFC, panel expertov a členské štáty Rady PEFC, ktoré na základe výsledkov správy rozhodujú o uznaní Slovenského systému certifikácie lesov za súčasť systému PEFC. Správu vypracovala nezávislí hodnotitelia Joern Ackermann & Andreas Konoell Consulting z Nemecka.

Download


Politika a ciele obhospodarovateľa lesov

Vzor politiky a cieľov obhospodarovateľa lesov, prostredníctvom ktorých obhospodarovateľ demonštruje svoj záväzok rešpektovať PEFC štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov ako dôveryhodný, medzinárodne uznávaný a efektívny postup zabezpečujúci dlhodobú prosperitu a stabilitu využívania všetkých funkcií lesov pre prospech spoločnosti.  

Download


Trvanie auditu

Výklad PEFC Slovensko pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov. Výklad má zaistiť jednotné uplatňovanie záväzného dokumentu SNAS MSA - CS/11 Stanovenie doby trvania auditov QMS a EMS (IAF MD 5 : 2013) pri certifikačných orgánoch certifikujúcich v rámci Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) systémy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle všeobecných požiadaviek STN EN ISO/IEC 17021:2011 a technických požiadaviek Slovenského systému certifikácie lesov uvedených v technických dokumentoch TD SFCS 1001:2014, TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014, TD SFCS 1005:2014 a TD SFCS 1007:2009, ktoré sú záväzné pre pracovníkov akreditačného orgánu a certifikačné orgány.  

Download


Chybné plnenie indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovia lesov podľa TD SFCS 1003:2014

Výklad PEFC Slovensko pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov. Výklad poskytuje návod pre spresnenie, zjednotenie a harmonizáciu činnosti nezávislého certifikačného orgánu pri klasifikovaní súladu alebo nesúladu medzi úrovňou obhospodarovania lesov preverovaného subjektu s kritériami a indikátormi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiacich požiadaviek Slovenského systému certifikácie lesov.  

Download


Politika kvality PEFC Slovensko

Politika kvality PEFC Slovensko definuje význam a úlohy PEFC certifikácie a popisuje základné ciele kvality, ktorých dodržiavaním združenie realizuje svoju integračnú úlohu pri zodpovednom obhospodarovaní lesov a rozumnom využívaní produktov a služieb lesov v prospech občanov SR, medzinárodného spoločenstva a v prospech zachovania priaznivých podmienok života na zemi.

Download

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 320 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 260

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,225 mil. ha
    Počet C-o-C: 113

(marec 2022)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru