Interné dokumenty

Interné dokumenty sú normatívne smernice združenia PEFC Slovensko. Dokumenty definujú postupy pre proces tvorby dokumentácie certifikačnej schémy vrátane postupov na riešenie sťažností a odvolaní, základné administratívne úkony (vydávanie licencii na používanie loga PEFC, notifikácia certifikačných orgánov, vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu) a politiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (programové ciele). 

Vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok (ND SFCS 001) 

Dokument definuje pravidlá pre vydávanie licencií a používanie PEFC ochranných známok v súlade s technickým dokumentom TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky.

Stiahnuť dokument


Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (ND SFCS 002)

Cieľom dokumentu je vytvoriť presné postupy v procese preskúmania, tvorby, revízie a schvaľovaní dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov. Smernica popisuje návod pri vypracúvaní, pravidelnej údržbe (revízii) a schvaľovaní dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov.

Stiahnuť dokument


PEFC notifikácia certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu hospodárenia v lesoch a spotrebiteľského reťazca lesných produktov v SR (ND SFCS 003) 

Dokument pokrýva PEFC notifikáciu certifikačných orgánov národným riadiacim orgánom PEFC v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú certifikáciu hospodárenia v lesoch podľa dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov  TD SFCS 1002, TD SFCS 1003 a certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa TD SFCS 1004.

Stiahnuť dokument

Prílohy

Príloha 1: Zmluva o PEFC notifikácii

Príloha 2: Žiadosť o PEFC notifikáciu

Príloha 3: Cenník rozvojových príspevkov PEFC

Príloha 4: Výkaz o vydaných certifikátoch


Postupy PEFC Slovensko na prešetrenie a riešenie sťažností a odvolaní (ND SFCS 004)

Cieľom tejto smernice je popísať zodpovednosti a činnosť združenia PEFC Slovensko a rozhodcovskej komisie pri prešetrení a riešení sťažností a odvolaní. PEFC Slovensko považuje všetky sťažnosti a odvolania za možnosť zlepšiť svoju činnosť a zaviesť nápravné a preventívne opatrenia.

Stiahnuť dokument


Vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu pre uplatňovanie SFCS (ND SFCS 005) 

Cieľom smernice je popísať proces vzdelávania, jeho obsah a organizáciu, zameraného na uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov podľa programu PEFC.

Stiahnuť dokument

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru