Interné dokumenty

Interné dokumenty sú normatívne smernice združenia PEFC Slovensko. Dokumenty definujú postupy pre proces tvorby dokumentácie certifikačnej schémy vrátane postupov na riešenie sťažností a odvolaní, základné administratívne úkony (vydávanie licencii na používanie loga PEFC, notifikácia certifikačných orgánov, vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu) a politiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (programové ciele). 

Vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok (ND SFCS 001) 

Dokument definuje pravidlá pre vydávanie licencií a používanie PEFC ochranných známok v súlade s technickým dokumentom TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky.

Stiahnuť dokumentTvorba, preskúmanie a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (ND SFCS 002)

Cieľom dokumentu je vytvoriť presné postupy v procese preskúmania, tvorby, revízie a schvaľovaní dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov. Smernica popisuje návod pri vypracúvaní, pravidelnej údržbe (revízii) a schvaľovaní dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov.

Stiahnuť dokumentPEFC notifikácia certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu hospodárenia v lesoch a spotrebiteľského reťazca lesných produktov v SR (ND SFCS 003) 

Dokument pokrýva PEFC notifikáciu certifikačných orgánov národným riadiacim orgánom PEFC v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú certifikáciu hospodárenia v lesoch podľa dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov  TD SFCS 1002, TD SFCS 1003 a certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa TD SFCS 1004.

Stiahnuť dokument

Prílohy

Príloha 1: Zmluva o PEFC notifikácii

Príloha 2: Žiadosť o PEFC notifikáciu

Príloha 3: Cenník rozvojových príspevkov PEFC

Príloha 4: Výkaz o vydaných certifikátoch


Postupy PEFC Slovensko na prešetrenie a riešenie sťažností a odvolaní (ND SFCS 004)

Cieľom tejto smernice je popísať zodpovednosti a činnosť združenia PEFC Slovensko a rozhodcovskej komisie pri prešetrení a riešení sťažností a odvolaní. PEFC Slovensko považuje všetky sťažnosti a odvolania za možnosť zlepšiť svoju činnosť a zaviesť nápravné a preventívne opatrenia.

Stiahnuť dokumentVzdelávanie účastníkov certifikačného procesu pre uplatňovanie SFCS (ND SFCS 005) 

Cieľom smernice je popísať proces vzdelávania, jeho obsah a organizáciu, zameraného na uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov podľa programu PEFC.

Stiahnuť dokumentProgramové ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov (ND SFCS 006) 

Cieľom dokumentu je definovať programové ciele PEFC, ktoré vymedzujú odporučenia a usmernenia pre tvorbu zásad praktického výkonu obhospodarovania lesov účastníkmi certifikačného procesu.

Stiahnuť dokument

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 288 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 526

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,169 mil. ha
    Počet C-o-C: 113

(jún 2023)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru