Interné dokumenty

Interné dokumenty sú normatívne smernice združenia PEFC Slovensko. Dokumenty definujú postupy pre proces tvorby dokumentácie certifikačnej schémy vrátane postupov na riešenie sťažností a odvolaní, základné administratívne úkony (vydávanie licencii na používanie loga PEFC, notifikácia certifikačných orgánov, vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu) a politiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (programové ciele). 

Vydávanie licencií na používanie loga PEFC (ND SFCS 001) 

Dokument definuje pravidlá pre vydávanie licencií na používanie loga PEFC za účelom zabezpečenia požiadaviek na používanie loga PEFC v súlade s technickým dokumentom TD SFCS 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike.

Download

Prílohy

Príloha 1: Zmluva o používaní loga PEFC

Príloha 2: Žiadosť o vydanie loga PEFC

Príloha 3: Cenník príspevkov za používanie loga PEFC


Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (ND SFCS 002)

Cieľom dokumentu je vytvoriť presné postupy v procese preskúmania, tvorby, revízie a schvaľovaní dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov. Smernica popisuje návod pri vypracúvaní, pravidelnej údržbe (revízii) a schvaľovaní dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov.

Download


PEFC notifikácia certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu hospodárenia v lesoch a spotrebiteľského reťazca lesných produktov v SR (ND SFCS 003) 

Dokument pokrýva PEFC notifikáciu certifikačných orgánov národným riadiacim orgánom PEFC v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú certifikáciu hospodárenia v lesoch podľa dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov  TD SFCS 1002, TD SFCS 1003 a certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa TD SFCS 1004.

Download

Prílohy

Príloha 1: Zmluva o PEFC notifikácii

Príloha 2: Žiadosť o PEFC notifikáciu

Príloha 3: Cenník poplatkov za PEFC notifikáciu

Príloha 4: Výkaz o vydaných certifikátoch


Postupy PEFC Slovensko na prešetrenie a riešenie sťažností a odvolaní (ND SFCS 004)

Cieľom tejto smernice je popísať zodpovednosti a činnosť združenia PEFC Slovensko a rozhodcovskej komisie pri prešetrení a riešení sťažností a odvolaní. PEFC Slovensko považuje všetky sťažnosti a odvolania za možnosť zlepšiť svoju činnosť a zaviesť nápravné a preventívne opatrenia.

Download


Vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu pre uplatňovanie SFCS (ND SFCS 005) 

Cieľom smernice je popísať proces vzdelávania, jeho obsah a organizáciu, zameraného na uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov podľa programu PEFC.

Download


Programové ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov (ND SFCS 006) 

Cieľom dokumentu je definovať programové ciele PEFC, ktoré vymedzujú odporučenia a usmernenia pre tvorbu zásad praktického výkonu obhospodarovania lesov účastníkmi certifikačného procesu.

Download

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 320 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 260

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,226 mil. ha
    Počet C-o-C: 115

(september 2021)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru