Štruktúra dokumentov - Štruktúra dokumentov

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Štruktúra dokumentov

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú vytvorené s cieľom naplniť očakávania záujmových skupín, zohľadniť národné podmienky, byť v súlade s medzinárodnou legislatívou a zároveň byť kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a tým dosiahnuť medzinárodné uznanie.

Hlavnými cieľmi dokumentácie SFCS je:

  • definovať jasné, konkrétne a jednoznačné pravidlá a požiadavky
  • zabezpečiť jednotnosť a homogénnosť certifikačného systému
  • zabezpečiť kompatibilitu s medzinárodnými požiadavkami Rady PEFC
Základné kategórie dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov:
  • Technické dokumenty – predstavujú hlavnú kategóriu dokumentov, ktoré definujú základné požiadavky Slovenského systému certifikácie lesov. Technické dokumenty obsahujú základné princípy, pravidlá a požiadavky na jednotlivých účastníkov certifikačného procesu ako sú žiadatelia o certifikáciu, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, obchodníci, distribútori a spracovatelia dreva a výrobkov z dreva, certifikačné orgány, akreditačné orgány a pod. Dokumenty sú výsledkom transparentného procesu ich tvorby a schvaľovania, ktorý zabezpečuje splnenie požiadaviek všetkých záujmových skupín. Aktuálne verzie technických dokumentov boli predmetom národných a medzinárodných verejných konzultácií a medzinárodného posudzovania ich súladu s požiadavkami Rady PEFC.
  • Interné dokumenty – predstavujú normatívne dokumenty, ktoré definujú základné požiadavky na procesy a postupy tvorby dokumentov, fungovanie a administráciu certifikačnej schémy. Dokumenty sú tvorené a schvaľované členmi PEFC Slovensko a definujú postupy na splnenie medzinárodných alebo interných požiadaviek nevyhnutných pre chod systému.
  • Ostatné dokumenty – predstavujú kategóriu pomocných a referenčných dokumentov potrebných pre fungovanie certifikačného systému. Sú tvorené členmi PEFC Slovensko alebo predstavujú externé zdroje.

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

> Viac...

Certifikácia C-o-C

Certifikácia C-o-C predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky.

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...