Štruktúra dokumentov

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú vytvorené s cieľom naplniť očakávania záujmových skupín, zohľadniť národné podmienky, byť v súlade s medzinárodnou legislatívou a zároveň byť kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a tým dosiahnuť medzinárodné uznanie.

Hlavnými cieľmi dokumentácie SFCS je:

 • definovať jasné, konkrétne a jednoznačné pravidlá a požiadavky

 • zabezpečiť jednotnosť a homogénnosť certifikačného systému

 • zabezpečiť kompatibilitu s medzinárodnými požiadavkami Rady PEFC

 Základné kategórie dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov: 
 • Technické dokumenty – predstavujú hlavnú kategóriu dokumentov, ktoré definujú základné požiadavky Slovenského systému certifikácie lesov. Technické dokumenty obsahujú základné princípy, pravidlá a požiadavky na jednotlivých účastníkov certifikačného procesu ako sú žiadatelia o certifikáciu, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, obchodníci, distribútori a spracovatelia dreva a výrobkov z dreva, certifikačné orgány, akreditačné orgány a pod. Dokumenty sú výsledkom transparentného procesu ich tvorby a schvaľovania, ktorý zabezpečuje splnenie požiadaviek všetkých záujmových skupín. Aktuálne verzie technických dokumentov boli predmetom národných a medzinárodných verejných konzultácií a medzinárodného posudzovania ich súladu s požiadavkami Rady PEFC.

 • Interné dokumenty – predstavujú normatívne dokumenty, ktoré definujú základné požiadavky na procesy a postupy tvorby dokumentov, fungovanie a administráciu certifikačnej schémy. Dokumenty sú tvorené a schvaľované členmi PEFC Slovensko a definujú postupy na splnenie medzinárodných alebo interných požiadaviek nevyhnutných pre chod systému.

 • Ostatné dokumenty – predstavujú kategóriu pomocných a referenčných dokumentov potrebných pre fungovanie certifikačného systému. Sú tvorené členmi PEFC Slovensko alebo predstavujú externé zdroje.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 295 mil. ha
  Počet COC: 12 716

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru