Zelená pre slovenské lesy: vznikol nový štandard udržateľného využívania lesných zdrojov
24. novembra 2021

Zelená pre slovenské lesy: vznikol nový štandard udržateľného využívania lesných zdrojov

Po takmer dvojročnej práci 27 člennej pracovnej skupiny, ktorá dokázala efektívne fungovať i v zložitej pandemickej situácii, schválil v polovici novembra národný riadiaci orgán certifikácie lesov PEFC Slovensko nový štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Nový certifikačný štandard nadobudne účinnosť v novembri 2022.

Konečné požiadavky na obhospodarovanie a využívanie lesov sú výsledkom vzájomného konsenzu a diskusie širokého spektra záujmových skupín, ktoré sa na ich tvorbe podieľali. Okrem zástupcov štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesov, združení vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov a zástupcov drevospracujúceho priemyslu, prispeli významne k tvorbe nových štandardov zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, predstavitelia odborov, štátnej správy, organizácií zabezpečujúcich ochranu a kvalitu vodných zdrojov, občianskych združení a mimovládnych ochranárskych organizácií vrátane WWF Slovensko.

Čo nový PEFC štandard prináša?

Ako zdôraznil predsedajúci rokovaní pracovnej skupiny prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, „osobitná pozornosť je venovaná prehĺbeniu participácie občanov na manažovaní obhospodarovania lesov. Miestne komunity a dotknuté záujmové skupiny majú nezastupiteľné miesto vo vzťahu k lesom. Lesy tvoria pre nich životné prostredie, priestor pre prácu a udržiavanie ich tradícií, sú tiež premetom záujmu ich profesionálnych aj voľno časových aktivít. S týmto zámerom sú definované nové požiadavky súvisiace s pochopením potrieb a očakávaní všetkých dotknutých záujmových skupín“.

Dôraz kladie na udržanie a zvyšovanie výmery lesných pozemkov a ostatných pozemkov porastených lesom v súlade s prírodou. Plantážne pestovanie drevín považuje za nežiaduce. 

Národný štandard PEFC venuje osobitnú pozornosť adaptácii a stabilite lesov v období nastupujúcej klimatickej zmeny a ich príspevku k uhlíkovému cyklu. Kľúčový nástroj adaptácie lesov na zmenu klímy je postupná zmena drevinového zloženia v súlade s podporou prírode blízkeho hospodárenia. S tým súvisia nanovo definované požiadavky týkajúce sa uprednostňovania provenienčne vhodnej prirodzenej obnovy, udržania prirodzeného druhového zloženia, štruktúry a ekologickej stability lesných ekosystémov.

Významné miesto v štandarde zohrávajú aj ekosystémové služby zamerané na budúcnosť. Ide najmä o lesy osobitných prírodných hodnôt, podporu biodiverzity, biotopy chránených a ohrozených rastlín a živočíchov, udržanie funkčnosti a odolnosti lesov zameraných na ochranu pôdy a vody, zlepšenie vodoregulačného účinku lesov a podporu voľno časového využívania lesov verejnosťou.

„Akceptácia názorov a požiadaviek rôznych záujmov spoločnosti na využívanie lesov vytvára predpoklad, že novovytvorené kritéria prispejú k lepšiemu zabezpečovaniu všetkých ekosystémových služieb lesov v prospech obyvateľov SR“, povedal Hubert Paluš, národný sekretár PEFC Slovensko.

Národný štandard trvalo udržateľného obhospodarovania bol zaslaný na medzinárodné posudzovanie súladu s globálnymi kritériami medzinárodnej Rady PEFC v Ženeve. Slovenský systém certifikácie lesov a nový štandard budú predstavené v rámci verejných globálnych online konzultácii 29.11.2021.


Prihláste sa na

odber newsletteru