Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC certifikácie lesov na Slovensku!
9. júla 2019

Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC certifikácie lesov na Slovensku!

commentDôležitým prvkom certifikácie lesov podľa PEFC je neustále zlepšovanie. Zvlášť významné sú pre nás názory, pripomienky a postrehy tých, ktorých sa národné štandardy a normy certifikačnej schémy PEFC priamo dotýkajú a ktorí ju využívajú, t. j. predovšetkým vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ale i obchodníkov a spracovateľov dreva a lesných produktov, pracovníkov certifikačných a akreditačných orgánov, či maloobchodných reťazcov alebo konečných spotrebiteľov a obyvateľov.

V súlade s medzinárodnými požiadavkami PEFC certifikácie, združenie PEFC Slovensko pripravuje pravidelnú, v poradí 3. revíziu certifikačných požiadaviek s cieľom aktualizovať a zlepšiť súčasné kritéria a postupy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zohľadnení najnovších vedeckých poznatkov, aktuálnej legislatívy a spoločenských požiadaviek.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme požiadať o zaslanie vašich pripomienok, návrhov a postrehov k súčasnému fungovaniu Slovenského systému certifikácie lesov, či už z pohľadu opodstatnenosti, aktuálnosti, zrozumiteľnosti a vykonateľnosti existujúcich kritérií trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, organizácie regionálnej certifikácie alebo procesu auditovania.

Svoje pripomienky, návrhy a postrehy aj s krátkym odôvodnením zasielajte prostredníctvom e-mailu info@pefc.sk alebo poštou na adresu PEFC Slovensko, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen.

V prípade pripomienok týkajúcich sa konkrétneho znenia technických dokumentov SFCS môžete použiť priložený pripomienkový formulár.

Všetky pripomienky budú prerokované členmi Rady PEFC Slovensko.

Termín zaslania pripomienok je 30. september 2019

Prihláste sa na

odber newsletteru