Vznikla širokospektrálna komisia pre tvorbu štandardov udržateľného obhospodarovania lesov
20. júla 2020

Vznikla širokospektrálna komisia pre tvorbu štandardov udržateľného obhospodarovania lesov

V poradí tretia revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov, ktorý je od roku 2005 súčasťou globálneho systému PEFC, sa začala v decembri 2019. Jej cieľom je implementácia nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov, požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC, národnej legislatívy a praktických skúseností z doterajšieho využívania národného certifikačného systému do aktuálnych požiadaviek na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.

Členovia Rady PEFC Slovensko sa pri výbere členov riadili požiadavkami na rovnomerné a čo možno najširšie zastúpenie záujmových skupín, vrátane podpory rodovej rovnosti, pričom sa dôraz kládol na zabezpečenie zastúpenia hlavných a znevýhodnených skupín. Nominovaní členovia technickej komisie zastupujú vlastníkov a obhospodarovateľov štátnych a neštátnych lesov, združenia vlastníkov lesov, mimovládnych environmentálnych organizácii pôsobiacich v oblasti ochrany lesov, zástupcov drevospracujúceho priemyslu, vodárenských spoločností, vedeckých ustanovizní, odbory a zamestnávateľské zväzy v oblasti lesného hospodárstva, zástupcov ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstva životného prostredia, orgánov štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody a stavovských organizácií. Zloženie 27 člennej technickej komisie je dostupné na https://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2019-2021/technicka-komisia.

Hlavným cieľom technickej komisie je hľadať kompromis na pravidlách a postupoch trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku tak, aby boli zohľadnené všetky zúčastnené záujmy a zároveň sa podporili snahy implementovať princípy prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Som presvedčený, že takto vytvorená národná platforma dokáže navrhnúť vhodné riešenia a skĺbiť rôzne názory v prospech rozumného a udržateľného využívania lesného bohatstva a podpory poskytovania plnohodnotných ekosystémových služieb lesov pre spoločnosť. Je to náš príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN a Európskej zelenej dohody“, uviedol Hubert Paluš, národný sekretár PEFC Slovensko.

Prihláste sa na

odber newsletteru