Význame životné jubileum oslavuje predseda PEFC Slovensko František Štulajter
26. augusta 2023

Význame životné jubileum oslavuje predseda PEFC Slovensko František Štulajter

„Výsledkom práce lesníkov nie je drevo, ale zdravý a plne funkčný les, ktorý dokáže plniť všetky svoje funkcie v prospech ľudí“. S týmto krédom Ing. František Štulajter, CSc. pred 21 rokmi zakladal Združenie certifikácie lesov Slovenska (dnes PEFC Slovensko). 

František Štulajter je nielen zakladajúcim členom národnej organizácie na podporu trvalo udržateľného hospodárenia, ale aj otcom myšlienky vytvorenia národného systému certifikácie lesov na Slovensku, mimochodom, jedného z prvých na svete. V súčasnosti dosahuje výmera PEFC certifikovaných lesov v SR viac ako 1 mil. ha a do celého systému je zapojených ďalších takmer 120 firiem zameraných na spracovanie a využívanie produktov lesa.

Ako neúnavný podporovateľ konceptu rozumného, udržateľného a plnohodnotného využívania prírodného lesného bohatstva, ktorého cieľom je zachovanie prírodných hodnôt v súlade s požiadavkami verejnosti na lesy svojimi aktivitami dlhodobo prispieva k zviditeľneniu slovenského lesníctva doma aj v zahraničí.

Počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu PEFC Slovensko sa významnou mierou zaslúžil o členstvo Slovenska v medzinárodnej Rade PEFC, podieľal sa na príprave pilotného projektu tvorby Slovenského systému certifikácie lesov a jeho nepretržitom zdokonaľovaní tak, aby sa do postupov hospodárenia v lesoch dostávali tie najaktuálnejšie požiadavky na hospodárenie, pričom boli rešpektované názory všetkých nárokových skupín na využívanie lesa. 

František Štulajter vytrvalo názorovo prepája sektory lesného hospodárstva a spracovania dreva a prostredníctvom využívania certifikácie sa snaží vylepšiť vzťahy a aktuálny systém fungovania oboch odvetví tak, aby sa každý článok cítil spoluzodpovedný za stav lesa a za to, ako budú naše lesy vyzerať v budúcnosti. 

Jedným z príkladov jeho neúnavnej práce je aj zorganizovanie medzinárodnej konferencie „Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike“, kde predstavil PEFC ako integrujúci rámec pre využitie plného potenciálu lesov pri trvalo udržateľnom rozvoji rešpektujúcom ekologické, ekonomické a sociálne priority lesníckej a environmentálnej politiky Slovenska. 

Má zásluhu na prehĺbení spolupráce medzi štátnymi a neštátnymi obhospodarovateľmi lesov, vybudovaní a posilnení vzájomných vzťahov medzi množstvom stavovských, odborných, mimovládnych a súkromných organizácií ako i vybudovaní odbornej siete inštitúcií zapojených do procesu certifikácie, ako sú akreditačné alebo certifikačné orgány. 

Pravidelne pôsobil vo funkcii lektora v oblasti vzdelávania o udržateľnom obhospodarovaní lesov. Vo funkcii predsedu PEFC Slovensko reprezentoval záujmy národnej certifikačnej schémy na medzinárodných stretnutiach členov PEFC a valných zhromaždeniach napr. vo Viedni, Paríži, Kuala Lumpur, indonézskom Denpasare, austrálskej Canberre, či severoamerických mestách Portland a Vancouver. 

V čase jeho významného životného jubilea mu členovia PEFC Slovensko vyslovujú vďaku za jeho dlhoročné odhodlané pôsobenie vo funkcii predsedu združenia a presadzovanie spoločných cieľov, ktoré sa i napriek nie vždy ľahkej a jednoduchej situácii snažil napĺňať. 

Milý František, v mene všetkých členov a podporovateľov združenia PEFC Slovensko ti pri príležitosti tvojej sedemdesiatky želáme plno zdravia, veľa odhodlania pri dosahovaní svojich životných predsavzatí a plno rodinnej a pracovnej pohody.

Sekretariát PEFC Slovensko
 


Prihláste sa na

odber newsletteru