Vláda plánuje diktovať štátnym lesom, s kým majú spolupracovať
5. mája 2020

Vláda plánuje diktovať štátnym lesom, s kým majú spolupracovať

Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení určila štátnym podnikom certifikačnú schému, ktorú sú povinné používať. Pre neštátne lesy je výber schémy dobrovoľný. 

V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že „v štátnych lesoch, vrátane vojenských, bude povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej dobrovoľné zavedenie.“ Štát tak diktuje podnikom v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev, akú certifikačnú schému môžu používať a akú nie. Certifikácia lesov pritom vznikla a funguje ako dobrovoľný nástroj lesníckej politiky určený na podporu trvalo udržateľného využívania lesných zdrojov sveta. 

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia dva základné a svetovo najrozšírenejšie systémy certifikácie lesov – PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) a FSC (Forest Stewardship Council). Obe schémy, PEFC aj FSC, sú rovnocennou a voliteľnou súčasťou kritérií verejných politík nákupu dreva, kritérií pre tvorbu značiek environmentálne vhodných výrobkov a kritérií iniciatív zeleného stavebníctva. Rovnocennosť oboch schém potvrdil aj Európsky parlament vo svojej rezolúcii z roku 2006. „Preferovanie schémy FSC je preto v rozpore so základným poslaním a cieľmi  certifikácie. Úlohou štátu je zabezpečovať optimálne fungovanie hospodárstva a zavádzať opatrenia, ktoré pomáhajú zvyšovať jeho efektívnosť. Priame zasahovanie štátu v rovine povinnej implementácie dobrovoľných nástrojov, na rozdiel od ich odporúčania, bude mať priame sociálno-ekonomické dopady nielen na lesné hospodárstvo, ale i celé reťazce spracovania a využívania drevných a nedrevných produktov lesa,“ uviedol predseda PEFC Slovensko František Štulajter. 

PEFC systém certifikácie lesov v súčasnosti funguje v 50 krajinách a výmera PEFC certifikovaného lesa sveta je viac ako 320 mil. hektárov. Na Slovensku je aktuálne v schéme PEFC certifikovaných viac ako 60% výmery lesov (1,2 mil. ha) a viac ako 130 spoločností preukazuje svoju spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom zapojenia sa do certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca. Spoločnosti v PEFC certifikovaných dodávateľských reťazcoch spotrebujú ročne viac ako 5 mil. m3 drevnej suroviny a vytvoria tržby vo výške viac ako 2 mld. EUR. „Certifikačný systém PEFC aj FSC pôsobia v rovnakom trhovom prostredí. Uprednostňovanie jednej z certifikačných schém predstavuje umelý zásah do prirodzene nadstavených a dlhodobo fungujúcich trhových vzťahov na odvetvovej, a v prípade lesnícko-drevárskeho komplexu, aj na medziodvetvovej úrovni. Neexistuje jediný dôvod, prečo by mala byť FSC certifikácia nadradená, uprednostňovaná alebo iným spôsobom preferovaná prostredníctvom jej povinného zavádzania v organizáciách, ktoré sú v pôsobnosti ministerstiev štátu,“ zdôraznil národný sekretár PEFC Slovensko Hubert Paluš. 

Zavádzanie dodatočných systémov certifikácie lesov okrem toho nemá žiadnu pridanú hodnotu pre les a jeho trvalo udržateľné hospodáreniePráve naopak, zvyšuje administratívnu náročnosť riadenia certifikácie, požiadavky na ľudské a finančné zdroje a ohrozuje efektívne fungujúce a dlhodobo fungujúce dodávateľské reťazce. Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je a naďalej musí zostať dobrovoľným nástrojom trhu, o ktorom rozhoduje výlučne trh. 

Prihláste sa na

odber newsletteru