Virtuálny PEFC týždeň certifikácie lesov 2022
22. novembra 2022

Virtuálny PEFC týždeň certifikácie lesov 2022

Program týždňového stretnutia zahŕňal prezentáciu činností organizácie PEFC počas posledného roka. Mnoho z medzinárodných aktivít sa organizovalo aj v spolupráci s národnými riadiacimi orgánmi. Zástupcovia jednotlivých sekcií predstavili svoje aktivity v oblasti technickej podpory certifikačného systému, komunikácie, marketingu a riadenia rozvojových projektov.

Dve samostatné stretnutia členov sa venovali tvorbe novej stratégie PEFC do roku 2028. Diskusia sa zamerala na návrh a zhodnotenie merateľných ukazovateľov plnenia strategických cieľov v štyroch oblastiach:

 1. Dôveryhodná a silná globálna aliancia PEFC
  Cieľ: PEFC je efektívna a silná globálna aliancia s kultúrou zodpovednosti a spolupráce
 2. Preukázať vplyv na udržateľnosť
  Cieľ: PEFC demonštruje kľúčové vplyvy na udržateľnosť pre udržateľné lesné hospodárstvo a zodpovedné nakupovanie
 3. Líder v oblasti inovácií
  Cieľ: PEFC je vodcom v inovatívnych, nákladovo efektívnych a diverzifikovaných riešeniach
 4.  Silná trhová akceptácia
  Cieľ: PEFC je celosvetovo uznávaný ako líder a partner vo vývoji riešení založených na lesoch, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému svetu

Členovia PEFC na venovali aj interným záležitostiam ako napríklad zmene systému financovania organizácie. Pracovná skupina pre marketing, komunikáciu a poradenstvo predstavila najnovšie aktivity v oblasti podpory trhov v stavebníctve, obaloch a oblečení.

 V stredu 16. novembra sa konalo 27. valné zhromaždenie Rady PEFC, na ktorom Slovensko zastupovali doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. a Ing. Juraj Žuffa. Valné zhromaždenie sa skladá z riadnych členov a medzinárodného fóra záujmových skupín. Okrem nich bolo rokovanie sprístupnené aj prizvaným pozorovateľom. Program rokovania zahŕňal schválenie zápisnice z predchádzajúceho valného zhromaždenia, účtovnej uzávierky za rok 2021, schválenie audítorov, programu PEFC na rok 2023, rozpočtu na rok 2023, voľby podpredsedov a členov Rady riaditeľov a voľbu návrhovej komisie na ďalšie obdobie.

Po valnom zhromaždení sa konalo slávnostné odovzdávanie certifikátov pre nové a revidované národné certifikačné systémy. Certifikát o predĺžení platnosti medzinárodného uznania za súčasť globálneho systému PEFC bol udelený aj PEFC Slovensko za revidovaný Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS), ktorého technické dokumenty vstúpili do platnosti 1.11.2022.  Udelený certifikát je výsledkom dvojročného procesu revízie SFCS 2019-2021, na ktorom sa podieľali takmer 30 zástupcov širokého spektra záujmových skupín.
Prihláste sa na

odber newsletteru