Verejné pripomienkovanie PEFC štandardov pre nákup biomasy z obnoviteľných zdrojov (RED II)
21. februára 2024

Verejné pripomienkovanie PEFC štandardov pre nákup biomasy z obnoviteľných zdrojov (RED II)

PEFC pozýva záujmové skupiny na celom svete, aby zaslali spätnú väzbu a pripomienky k návrhu nových štandardov zameraných na nákup biomasy z obnoviteľných zdrojov (OZ) podľa požiadaviek smernice EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (RED II).

RED II, smernica EÚ o obnoviteľnej energii, stanovuje spoločný rámec presadzovania energie z OZ, záväzný cieľ EÚ pre celkový podiel energie z OZ na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030, pravidlá týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu z OZ, využívania energie z OZ v odvetviach vykurovania a chladenia, potvrdení o pôvode a pod. Smernicou sa taktiež stanovujú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy.


Nové štandardy PEFC RED II

PEFC je v súčasnosti v procese uznania Európskou komisiou ako jeden z dobrovoľných systémov, ktoré môžu organizácie použiť na vydávanie vyhlásení o súlade s RED II. Náš rozsah uznania zahŕňa lesný lignocelulózový materiál, vrátane zvyškov a odpadu a palivá z biomasy vyrobené z týchto surovín.

Na tento účel PEFC vyvinul sériu štandardov PEFC ST 5000

  • PEFC ST 5002, Dodatočné požiadavky pre organizácie nakupujúce lesnú biomasu – RED II
  • PEFC ST 5003, Dodatočné požiadavky na certifikačné orgány poskytujúce certifikáciu podľa PEFC ST 5002 – RED II
  • PEFC ST 5004, Požiadavky na vypracovanie hodnotenia rizika úrovne A a jeho uznávanie PEFC, podľa článku 29 ods. 6a a ods. 7a smernice RED II

 Vyplňte tento formulár, aby ste získali prístup k návrhu štandardov.


PEFC štandardy na prvý pohľad

PEFC ST 5002 umožní organizáciám, ktoré nakupujú lignocelulózový materiál, používať certifikačnú schému PEFC na preukázanie zhody s RED II. Vychádza zo štandardu spotrebiteľského reťazca PEFC, aby organizáciám uľahčil integráciu požiadaviek RED II do procesov a auditov spotrebiteľského reťazca. Potenciálne organizácie s certifikáciou PEFC RED II už budú musieť byť držiteľmi certifikátu spotrebiteľského reťazca PEFC (alebo ho získať v rovnakom čase ako certifikáciu RED II).

PEFC ST 5003 zahŕňa požiadavky na certifikačné orgány poskytujúce audity podľa ST 5002. Umožní certifikačným orgánom notifikovaným v spotrebiteľskom reťazci PEFC rozšíriť ich notifikáciu na vykonávanie certifikácie PEFC RED II. Audity PEFC RED II sa budú riadiť požiadavkami PEFC ST 2003 s ďalšími prvkami, ako sú požiadavky na audit rezíduí, odpadov a emisií skleníkových plynov. ST 5003 obsahuje aj dodatočné akreditačné požiadavky.

PEFC ST 5004 stanovuje požiadavky na hodnotenia rizika v krajine alebo na regionálnej úrovni podľa kritérií udržateľnosti RED II, ktoré vykonáva nezávislá a kompetentná odborná zainteresovaná strana alebo záujmové skupiny v danej krajine, a uznávanie týchto hodnotení rizík zo strany PEFC.


Zašlite nám spätnú väzbu!

Verejné konzultácie sú dôležitou súčasťou procesu tvorby PEFC štandardov. V rámci nich si môžete prečítať koncept, pridať komentáre a poskytnúť priamu spätnú väzbu. Každý komentár bude zodpovedaný. 

Konzultácie prebiehajú do 20. apríla 2024.

Vyplňte tento formulár, aby ste získali prístup k návrhu štandardov. 

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese technical@pefc.org.

Prihláste sa na

odber newsletteru