Úspešný PEFC týždeň certifikácie lesov 2017
20. novembra 2017

Úspešný PEFC týždeň certifikácie lesov 2017

„PEFC týždeň certifikácie lesov 2017“ sa konal 13.-17.11.2017 v Helsinkách vo Fínsku. Hlavným mottom stretnutia bolo hľadanie inteligentných riešení pri certifikácii lesov. V rámci stretnutia sa uskutočnilo niekoľko sprievodných podujatí vrátane stretnutia členov Rady PEFC, zasadnutia Rady riaditeľov PEFC, 22. valného zhromaždenia Rady PEFC, dialógu záujmových skupín a stretnutí rôznych pracovných skupín.

Hlavné témy stretnutia sa týkali návrhu stratégie PEFC na roky 2018 – 2022 ako i aktuálnych informácií z PEFC kancelárie EÚ v Bruseli v oblasti uplatňovania licenčného systému FLEGT, EUTR, politík verejného obstarávania, zeleného obstarávania a oblasti legislatívy pre lesnú biomasu pre energiu. Jednotlivé oddelenia (komunikačné, projektové, marketingové a technické) predstavili svoju činnosť za posledný rok a zástupcovia technického oddelenia informovali o priebehu revízie medzinárodných štandardov. Stretnutie PEFC členov sa venovalo problematike financovania systému, návrhu rozpočtu na rok 2018 a aktuálnemu vývoju certifikácie lesov vo svete.

Zo 49 sa 22. valného zhromaždenia zúčastnilo 41 členských krajín. PEFC Slovensko na 22. valnom zhromaždení oficiálne zastupoval doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., národný sekretár PEFC Slovensko s počtom hlasov 1. Valné zhromaždenie otvoril minister pôdohospodárstva a lesníctva Fínska Jari Leppä. Nasledovalo vystúpenie ministerky lesníctva, udržateľného rozvoja a životného prostredia Konga pani Rosalie Matondo. Valné zhromaždenie Rady PEFC prijalo za nových členov do kategórie medzinárodných záujmových spoločnosti Aurauco, European Panel Federation (EPF) a European Pulp Industry Sector Association (EPIS), schválilo účtovnú uzávierku za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2018. Na obdobie rokov 2017-2020 boli za členov Rady riaditeľov zvolení 4 členovia Riikka Joukio za priemysel pracovania dreva, Hervé LeBouler za mimovládne organizácie, Gerald Pfiffinger za environmentálne NGO a ochranu prírody a Mohd Nurudeen Iddrisu za tropické lesníctvo.

fi minister

Generálny sekretár Ben Gunneberg vystúpil so správou o stave organizácie. Hlavné body vystúpenia:

  • V roku 2017 bolo členmi Rady PEFC 49 štátov a 28 medzinárodných spoločností. V roku 2017 požiadalo o členstvo Bulharsko, Kongo a Južná Afrika. Kategória medzinárodných záujmových skupín sa rozšírila o 4 nových členov. • PEFCC je členom IUCN (Svetová únie ochrany prírody), IAF (Medzinárodné akreditačné fórum), pozorovateľom v UNFCCC (Rámcový dohovor OSN o zmene klímy), konzultantom v ECOSOC (Ekonomická a sociálna rada OSN), členom Forest Legality Alliance, členom CBFP Congo Basin Forest Partnership, členom IFFA (International Family Forestry Alliance) a mnohých iných fór.
  • Celková výmera certifikovaných lesov v schéme PEFC vzrástla v roku 2017 o 0,4% a dosiahla viac ako 304 mil. ha. Počet certifikátov spotrebiteľského reťazca vzrástol v roku 2017 o 2,67% na 11261, celkový počet certifikovaných spoločností (vrátane členov viacmiestnej certifikácie) vzrástol o 5,7% na 19819 spoločností. 
  • V roku 2017 organizácia pracovala na príprave novej stratégie do roku 2022, pokračovalo sa v procese revízie medzinárodných štandardov, posilnili sa aktivity v oblasti ochrany značky a zintenzívnilo sa vzdelávanie prostredníctvom organizovania kurzov pre národných sekretárov a certifikačné orgány a pripravili sa nové marketingové nástroje pre členov. Podarilo sa zabezpečiť financovanie pracovných skupín a vznikla pracovná skupina pre označovanie.
  • Sekretariát PEFC zorganizoval medzinárodnú fotografickú súťaž, boli pripravené nové komunikačné videá a zrealizoval sa medzinárodný prieskum povedomia o značke. Podrobnosti o všetkých aktivitách boli už prezentované v rámci práce jednotlivých oddelení. 
  • Jedinečný prístup v rámci organizácie vychádza z prístupu subsidiarity, dvojitého občianstva (na národnej a medzinárodnej úrovni), jasných spoločných pravidiel prispôsobených národným podmienkam a vzájomnej prepojenosti všetkých článkov organizácie. 
  • K prioritám na rok 2018 možno zaradiť (i) tvorbu stratégie a jej implementáciu - rast trhu a hodnoty systému, budovanie značky a štandardov, financovanie a zabezpečenie zdrojov, podpora inovačných aktivít a (ii) podporu spolupráce v rámci organizácie -vzájomná spolupráca je rozhodujúca pre zvyšovanie hodnoty a začatie zmeny chápania významu lesov a dodávateľských reťazcov spoločnosťou

V roku 2017 sa 23 štátov zúčastnilo na organizácií medzinárodnej fotografickej súťaže Experience forests, experience PEFC, do ktorej bolo prihlásených viac ako 11 tis. prác. Najlepších 12 fotografií bolo vystavených v Scandic Park hoteli v Helsinkách počas PEFC týždňa certifikácie lesov a sú uverejnené v kalendári PEFC na rok 2018. Medzi víťaznými fotografiami sú 2 fotografie zo Slovenska.

photo contest winners 2017

Stretnutia záujmových skupín sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov. Témou stretnutia boli technológie a inovácie a ich využitie pri certifikácií lesov. Stretnutie prebiehalo v dvoch častiach. Prvá sa venovala využitiu technológií a dát pri certifikácií lesov, druhá prezentácií softvérových riešení pri sledovaní pôvodu drevnej suroviny. V rámci odbornej exkurzie sa účastníkom prezentovali postupy regionálnej certifikácie lesov v centrálnom regióne Fínska a prezentovali výchovné postupy – prebierky prostredníctvom harvesterových technológii. Následne nasledovala návšteva celulózky spoločnosti Metsa Tissue v Äänekoski, ktorá predstavuje najväčšiu investíciu spoločnosti na severnej pologuli a špecializuje sa na výrobu chemickej celulózy a bioproduktov.

exkurzia

                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

Prihláste sa na

odber newsletteru