Stretnutie členov PEFC 2017
12. mája 2017

Stretnutie členov PEFC 2017

Cieľom tohtoročného stretnutia členov, ktoré sa konalo v dňoch 25.- 28.4. 2017 v Ženeve, bola výmena informácií medzi členskými krajinami, príprava budúcej stratégie PEFC, stretnutie členov so zástupcami Rady riaditeľov a sprostredkovanie aktuálnych informácii o medzinárodnom vývoji. Z rokovania vyberáme:

  • ku koncu roka 2016 bolo vo svete certifikovaných viac ako 300 mil. ha lesa a 18800 spoločností bolo držiteľom certifikátu spotrebiteľského reťazca, - od roku 2015 prebieha revízia medzinárodných štandardov PEFC. V rámci revízie boli vytvorené pracovné skupiny pre oblasti kritérií na trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, postupov certifikácie obhospodarovania lesov, postupov na tvorbu štandardov, proces uznávania národných schém a používanie loga PEFC. Dve revidované medzinárodné normy Tvorba štandardov (PEFC ST 1001:201x) a Medzinárodné posudzovanie a uznávanie národných schém (PEFC GD 1007:201x) sú už vo fáze verejných konzultácií.
  • 11 národných schém je v súčasnosti v určitej fáze revízie, posudzovania alebo medzinárodného uznania. Technické oddelenie Rady PEFC pripravuje novú online platformu pre revízie národných schém a medzinárodných štandardov.
  • v januári 2017 boli zorganizované školenia pre národné akreditačné orgány (16 účastníkov z 11 krajín) a pokračujú školenia COC pre členov PEFC (17 účastníkov)
  • v rámci pôsobenia Rady PEFC v komisiách IAF sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pre certifikáciu lesov, kde sa dosiahla dohoda o možnosti prispôsobenia všeobecných podmienok vzorkovania pre potreby lesného hospodárstva.
  • Rada PEFC prijala nové žiadosti o členstvo z Nepálu, Južnej Afriky, Bulharska a Konga. v roku 2017 sa očakávajú nové žiadosti o medzinárodné uznanie schém Kamerunu, Indie, Thajska, Bulharska, Rumunska, Južnej Afriky, Ghany a Kórei.
  • komunikačné oddelenie publikovalo Výročnú správu PEFC 2016, ktorá sa pozornejšie zameriava na aktivity národných organizácii.
  • v 24 krajinách prebieha fotosúťaže PEFC „Experience forests, experience PEFC“. Logo PEFC používa globálne už viac ako 8500 spoločností. Medzinárodná rada PEFC spolu s PEFC Veľká Británia pripravuje koncept podpory označovania obalov v sektore rýchleho občerstvenia.buying green2017
  • na podporu budovania značky bola vytvorená pracovná skupina, ktorá pripravuje harmonizáciu vyhlásení uvádzaných na značkách PEFC s cieľom ich lepšieho porozumenia pre spotrebiteľov. - Rada riaditeľov iniciovala tvorbu 12 člennej pracovnej skupiny na prehodnotenie súčasného modelu financovania organizácie prostredníctvom členských príspevkov so zámerom znížiť finančnú zaťaž pre nových členov.
  • v rámci rokovania členov EÚ klastra sa pozornosť venovala zhodnoteniu súčasného stavu podmienok verejného obstarávania a verejných politík nákupu dreva v krajinách EÚ. Na úrovni EK prebieha revízia požiadaviek na udržateľnosť biomasy, ktoré sú súčasťou európskeho klimatického balíčka.
  • generálny sekretár Rady PEFC Ben Gunneberg prezentoval plnenie súčasnej stratégie na roky 2013-2017 a východisková tvorby budúcej stratégie do roku 2022. Nová stratégia musí zabezpečiť lepšie prepojenie národných stratégií s globálnou stratégiou a zabezpečiť zvýšenie povedomia trhu o PEFC certifikovaných produktoch. Prvý návrh stratégie bude prezentovaný počas PEFC týždňa 2017 v Heslinkách.

 

rokovanie

Prihláste sa na

odber newsletteru