Stanovisko medzinárodnej Rady PEFC k povinnej certifikácii lesov v SR
30. júna 2020

Stanovisko medzinárodnej Rady PEFC k povinnej certifikácii lesov v SR

Uverejňujeme stanovisko výkonného riaditeľa medzinárodnej Rady PEFC v Ženeve Bena Gunneberga k programovému vyhláseniu vlády oblasti  zavádzania povinnej certifikácie FSC v štátnych a vojenských lesoch. Stanovisko bolo zároveň adresované predstaviteľom vlády SR  a parlamentných politických strán.    

Píšem vám, pretože sme hlboko znepokojení nedávnym vyhlásením slovenskej vlády o plánoch, podľa ktorých je povinnosťou štátnych a vojenských lesov získať FSC certifikáciu.

Slovenská republika je uznávaným lídrom v trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, pričom takmer dve tretiny jej lesnej plochy sú už certifikované podľa Slovenského národného systému certifikácie lesov, ktorý bol uznaný organizáciou PEFC.

Slovenská republika je v dobrej spoločnosti: na viac ako 330 mil. hektárov lesov v takmer 50 krajinách sa hospodári v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov PEFC. V Európskej únii je certifikovaných 55% z celkovej výmery lesov, z ktorých takmer všetky (94%) sú certifikované podľa PEFC.

Zámer požadovať jeden konkrétny certifikačný systém sa dotýka záujmových skupín na celom svete. Certifikácia lesov bola navrhnutá ako dobrovoľný, trhovo založený mechanizmus na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Povinná požiadavka na získanie osvedčenia pre jeden konkrétny systém skresľuje túto skutočnosť.

Záujmové skupiny na Slovensku - vlastníci lesov, štátni úradníci, podniky, mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie a iné - už takmer dve desaťročia presadzujú trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch prostredníctvom certifikácie lesov a zapájajú sa do rozsiahlych procesov tvorby a revízie Slovenského národného systému pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. 

Tieto procesy využívajúce participáciu viacerých zúčastnených strán zabezpečili, že slovenský národný systém je prispôsobený špecifickým rámcovým podmienkam v Slovenskej republike a je v súlade s celosvetovo uznávanými referenčnými hodnotami udržateľnosti medzinárodnej Rady PEFC. Pravidelne sa aktualizuje, aby zohľadňoval meniace sa spoločenské potreby a očakávania, najnovšie vedecké poznatky a osvedčené postupy.

Rozhodnutie o povinnej certifikácii lesov podľa FSC oslabuje tieto procesy riadené konsenzom zástupcami občianskej spoločnosti v Slovenskej republike a nezohľadňuje ich dlhodobé úsilie o podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na vnútroštátnej úrovni.

Oceňujeme úsilie slovenskej vlády o ďalšie zväčšovanie plochy trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Keďže 90% všetkých certifikovaných lesov na Slovensku je certifikovaných PEFC certifikáciou, vrátane celej výmery štátnych lesov, povinná certifikácia FSC by nepomohla k rozšíreniu certifikovanej výmery lesov v Slovenskej republike. Namiesto toho by to viedlo k dodatočným nákladom vynaložených na prelepenie jednej značky druhou.

Z globálneho hľadiska predstavujú zdroje investované do certifikácie lesov, ktoré sú už PEFC certifikované do iného systému, také zdroje, ktoré by sa mohli investovať do certifikácie nových lesných území niekde inde.

PEFC aj FSC sú celosvetovo uznávané za ich prínos k podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Preto sú oba systémy oficiálne uznané OSN ako ukazovatele smerujúce k dosiahnutiu cieľa 15.2 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a preto politiky verejného obstarávania na celom svete v snahe pomôcť chrániť svetové lesy špecifikujú rovnako certifikáciu PEFC ako aj FSC. Toto sa týka aj politiky Európskej únie v oblasti zeleného obstarávania (GPP), ktorá špecifikuje PEFC aj FSC pre všetky kategórie výrobkov na báze dreva.

Rôzne záujmové skupiny z času na čas hodnotia robustnosť a kvalitu PEFC a FSC pri zabezpečovaní trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Holandský akčný výbor pre obstarávanie dreva (TPAC), nedávno zhodnotil, že PEFC je jediný systém certifikácie lesov, ktorý je v plnom súlade so všetkými holandskými kritériami obstarávania pre trvalo udržateľné obstarávanie dreva.

Keďže sa PEFC aj FSC považujú za rovnako spoľahlivé, rozhodnutie týkajúce sa uprednostnenia jedného konkrétneho systému sa zdá nepochopiteľné.

Láskavo mi dovoľte požiadať vás, aby ste znovu zvážili vaše rozhodnutie, podľa ktorého by sa povinná certifikácia mala vzťahovať na konkrétny systém certifikácie lesov a podporili dobrovoľné prijímanie všetkých systémov certifikácie udržateľného obhospodarovania lesov a spotrebiteľských reťazcov, či už PEFC alebo FSC.

Uvítali by sme príležitosť stretnúť sa, buď osobne alebo v online priestore, a prediskutovať možnosti ďalšieho rozšírenia výmery certifikovaných lesov v Slovenskej republike a upevniť jej vedúce postavenie pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov.

S úctou,

Ben Gunneberg

výkonný riaditeľ Rady PEFC

Prihláste sa na

odber newsletteru