3. decembra 2018

PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ (Video)

Lesy a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie je na Slovensku dlhodobo založené na funkčne integrovanom prístupe. Všetky lesy plnia komplex funkcií, ktoré sú však využívané rôznym spôsobom a rôznou mierou v závislosti od potrieb človeka. Princípom a predpokladom dlhodobo udržateľného funkčne integrovaného lesného hospodárstva je dosiahnutie prírode blízkej štruktúry lesných ekosystémov, zodpovedajúcich ich stanovištným podmienkam, čo sa pozitívne prejaví na zvyšovaní ekologickej stability lesov. Tomu zodpovedá aj obsah záväzných Programov starostlivosti o lesy.


Prihláste sa na

odber newsletteru