Pripomienky PEFC Slovensko k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
23. marca 2021

Pripomienky PEFC Slovensko k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

PEFC Slovensko sa zapojilo do pripomienkového konania k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, konkrétne ku komponentu 5 Adaptácia na zmenu klímy.

V predkladanom texte výrazne absentuje prínos lesného hospodárstva a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov k adaptácií na zmenu klímy. Pritom dôležitosť trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri dosahovaní klimatických cieľov vyplýva priamo z definície cieľa TUR OSN č. 15 Život na pevnine – „Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, udržateľne manažovať lesné hospodárstvo, bojovať proti dezertifikácii a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stratu biodiverzity“ a konkrétne podcieľa 15.2 – „... presadzovať implementáciu udržateľného obhospodarovania všetkých typov lesov, zastaviť odlesňovanie, obnoviť zničené lesy a podstatne zvýšiť zalesňovanie a opätovné zalesňovanie ...“. Princípom trvalo udržateľného obhospodarovania je umožniť lesu plniť teraz aj v budúcnosti  zodpovedajúce ekologické, sociálne a ekonomické funkcie nielen na miestnej, ale aj národnej a globálnej úrovni a to bez negatívneho dopadu na ostatné ekosystémy. K dodržiavaniu takýchto princípov sa zaviazala SR v rámci procesu FOREST EUROPE. Podobne, nedávne Uznesenie Európskeho parlamentu k Európskej stratégii lesného hospodárstva z 08. 10. 2020 definuje celý rad prínosov, ktoré lesné hospodárstvo pri riešení otázok spojených s adaptáciou na zmenu klímy poskytuje. Týkajú sa klimatických prínosov vyplývajúcich z radu ekosystémových služieb, ktoré lesy a sektor lesného hospodárstva poskytujú. Zároveň sa zdôrazňuje aj zásadný význam lesov a hodnotových reťazcov sektora lesného hospodárstva v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy pre ďalší rozvoj obehového biohospodárstva, poskytovanie pracovných miest, ochranu biodiverzity a pod. Okrem viazania uhlíka lesnými ekosystémami je dôležitá otázka využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny pri transformácií na zelenú ekonomiku, či už ako zásobárne uhlíka alebo náhrady za materiály vyrobené na báze fosilných a neobnoviteľných surovín, vrátane podpory systémom jeho kaskádovania. 

S odvolaním sa na tieto strategické dokumenty, považujeme celý text kapitoly za nevyvážený, výrazne jednostranne orientovaný pri nezohľadňovaní celého prínosu, ktoré lesné hospodárstvo k tejto problematike môže zabezpečiť. Finančné zdroje požadované na realizáciu opatrení sú výrazne neadekvátne očakávaným prínosom. Do textu požadujeme doplniť opatrenia zamerané na aktívny manažment lesných porastov, ktorý bude vychádzať z rešpektovania prírodných procesov, reflektovať na meniace sa požiadavky na zloženie lesných porastov a diferencované hospodárenie, čím sa zabezpečí vyvážené plnenie všetkých ekosystémových služieb lesa a maximalizácia prínosu LH k napĺňaniu klimatických cieľov. 

Zásadne odmietame výkup pozemkov a prevod správy pod gesciu MŽP, pretože takýto prístup nijakým zásadným spôsobom neprispeje k zlepšeniu biodiverzity ani adaptácii na zmenu klímy a zaťaží štátny rozpočet. Vzhľadom na súčasný stav chránených území SR zároveň požadujeme zvýrazniť úlohu participatívneho prístupu pri prehodnocovaní a zonácii národných parkov a hľadanie spôsobov, pri ktorých budú súčasťou riešení samotní vlastníci lesných pozemkov.


Prihláste sa na

odber newsletteru