Pozvánka na 24. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
24. novembra 2023

Pozvánka na 24. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 24. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2023 o 10:00 hod. v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti PEFC Slovensko za rok 2023
 4. Správa o hospodárení PEFC Slovensko za rok 2022
 5. Správa dozornej rady za rok 2022
 6. Prestávka – rokovanie členských komôr
 7. Voľba predsedu a podpredsedov PEFC SK
 8. Voľba členov dozornej rady 
 9. Program PEFC Slovensko na rok 2024
 10. Zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2024 
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie 
 13. Záver

Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť prostredníctvom návratky najneskôr do 4.12.2023 elektronicky na info@pefc.sk.

Prihláste sa na

odber newsletteru