Pozvánka na 23. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
24. novembra 2022

Pozvánka na 23. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 23. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2022 o 10:00 hod. v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o hospodárení PEFC Slovensko za rok 2021
 4. Správa dozornej rady za rok 2021
 5. Odpočet plnenia programu PEFC Slovensko za rok 2022
 6. Priebežná informácia o čerpaní rozpočtu v roku 2022
 7. Zmeny v interných dokumentoch SFCS
 8. Program PEFC Slovensko na rok 2023
 9. Zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2023 
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie 
 12. Záver

Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť prostredníctvom návratky najneskôr do 2.12.2022 elektronicky na info@pefc.sk.

Prihláste sa na

odber newsletteru