Pozvánka na 21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
29. mája 2020

Pozvánka na 21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2020 o 9:30 hod. v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti PEFC Slovensko za rok 2019 
 4. Správa o hospodárení PEFC Slovensko za rok 2019
 5. Správa dozornej rady
 6. Návrh na zmenu stanov
 7. Prestávka – rokovanie členských komôr
 8. Voľba predsedu a podpredsedov PEFC SK
 9. Voľba členov dozornej rady 
 10. Program PEFC Slovensko na rok 2020
 11. Zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2020 
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie 
 14. Záver

Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť prostredníctvom návratky najneskôr do 11.6.2020 poštou, faxom alebo elektronicky na info@pefc.sk.

Prihláste sa na

odber newsletteru