Pozvánka na 21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
24. februára 2020

Pozvánka na 21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2020 o 9:30 hod. v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti PEFC Slovensko za rok 2019 
 4. Správa o hospodárení PEFC Slovensko za rok 2019
 5. Správa dozornej rady 
 6. Prestávka – rokovanie členských komôr
 7. Voľba predsedu a podpredsedov PEFC SK
 8. Voľba členov dozornej rady 
 9. Program PEFC Slovensko na rok 2020
 10. Zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2020 
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie 
 13. Záver

Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť prostredníctvom návratky najneskôr do 10.3.2020 poštou, faxom alebo elektronicky na info@pefc.sk.

Prihláste sa na

odber newsletteru