11. marca 2019

Pozvánka na 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 29.3.2019 o 10:00 hod. v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti PEFC Slovensko za rok 2018
 4. Správa o hospodárení PEFC Slovensko za rok 2018
 5. Správa dozornej rady
 6. Program PEFC Slovensko na rok 2019
 7. Revízia technickej dokumentácie SFCS
 8. Zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2019
 9. Revízia normatívneho dokumentu SFCS ND 002 Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov SFCS
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť prostredníctvom návratky najneskôr do 22.3.2019 poštou, faxom alebo elektronicky na info@pefc.sk.

Prihláste sa na

odber newsletteru