13. marca 2017

Pozvánka na 18. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 18. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 30.3.2017 o 10:00 hod. v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti PEFC Slovensko
 4. Správa o hospodárení PEFC Slovensko
 5. Správa dozornej rady
 6. Prestávka
 7. Voľba predsedu a podpredsedov PEFC SK
 8. Voľba členov dozornej rady
 9. Zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2017
 10. Program PEFC Slovensko na nastávajúce obdobie
 11. Schválenie členov Rady riaditeľov medzinárodnej rady PEFC (KH 2/2017)
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Program prestávky: Rokovanie členských komôr

 1. Otvorenie
 2. Voľba zástupcov členských komôr do Rady PEFC SK
 3. Návrh na podpredsedu PEFC SK
 4. Návrh člena dozornej rady
 5. Uznesenie

 Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť prostredníctvom návratky najneskôr do 24.3.2017 poštou, faxom alebo elektronicky na info@pefc.sk.

Prihláste sa na

odber newsletteru