PEFC Slovensko otvára verejné konzultácie k národnému systému certifikácie lesov
7. júna 2021

PEFC Slovensko otvára verejné konzultácie k národnému systému certifikácie lesov

Od decembra 2019 pracuje na revízií súčasne platných kritérií Slovenského systému certifikácie lesov 27 členná technická komisia, ktorej úlohou je dosiahnutie súladu obsahu národného štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku s globálne uznávanými požiadavkami  medzinárodného štandardu PEFC , implementovať do štandardov nové vedecké poznatky a závery medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, požiadavky európskej a národnej legislatívy, verejných politík nákupu dreva a praktické skúseností z doterajšieho využívania národného certifikačného systému. 

Revidované kritéria sú výsledkom vzájomného konsenzu viac ako ročnej diskusie širokého spektra záujmových skupín, ktoré sa na ich tvorbe podieľali. Okrem zástupcov štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesov, združení vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov a zástupcov drevospracujúceho priemyslu, prispeli významne k tvorbe nových štandardov zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, predstavitelia odborov, štátnej správy, organizácií zabezpečujúcich ochranu a kvalitu vodných zdrojov, občianskych združení a mimovládnych ochranárskych organizácií ako WWF Slovensko.

Akceptovanie názorov a požiadaviek rôznych záujmov spoločnosti na využívanie lesov dáva predpoklad, že novovytvorené kritéria prispejú k lepšiemu zabezpečovaniu všetkých ekosystémových služieb lesov v prospech spoločnosti. Nové štandardy umožňujú širšiu participáciu verejnosti na rozhodovaní o hospodárení v lesoch, výrazne posilňujú ochranu biodiverzity lesov a kladú dôraz na podporu prírode blízkeho hospodárenia.

S cieľom získať názory a spätnú väzbu od verejnosti, združenie PEFC Slovensko zahajuje v zmysle medzinárodne platných požiadaviek celosvetovej Rady PEFC (Program pre vzájomné uznávanie certifikačných schém) verejné konzultácie k vytvoreným štandardom. Štandardy sú verejne dostupné na web stránke PEFC Slovensko alebo na požiadanie.

Pripomienky, návrhy a komentáre k predloženým dokumentom je možné zasielať počas trvania konzultácií od 8.6.2021 do 8.8.2021 prostredníctvom  online formulára, elektronicky na info@pefc.sk  alebo písomne na adresu združenia PEFC Slovensko.

Tlačová správa k verejnému pripomienkovaniu

Prihláste sa na

odber newsletteru